Nieuws

Winnaars van het NCC Kampioenschap bekend

Winnaars van het NCC Kampioenschap bekend

Ondanks het tegenvallende aantal dieren en inzenders liet de kwaliteit van een groot aantal dieren niet te wensen over.

Na een volle keuring werden een aantal dieren bekroond met een titel Nederlands NCC Kampioen 2020

 

Best in Show: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit d.o. A-klasse U98

Beste A-klasse: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit d.o. A-Klasse U98

Beste B-klasse: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit r.o. F97

Beste C-Klasse: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit d.o. F96

Raskampioenen (minimaal 5 dieren):

Beste gladhaar: combi Van Dijk-Schop A- klasse wit d.o. U98

Beste Rex: Ruben borst A-klasse Rood-Wit F96

Beste US-Teddy: combi van vliet B-klasse zwart F96

Beste Sheltie: combi. Van dijk-Schop A-Klasse rood-wit F97,5

 

Het Bestuur van de Nederlandse Cavia Club (NCC) feliciteert de inzenders met het behaalde resultaat

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Nederlandse Cavia Club (NCC)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Nederlandse Cavia Club (NCC)

 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 februari 2020

Verenigingsgebouw T.K.V.

Bulkweg 1 te Tiel

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur 

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 • Eldert v Vliet
 • Jan Schop
 • Ronald de Koning (reserve)

Verkiezing kascontrolecommissie

 • Eldert v Vliet Aftredend
 1. Voorstel tot verhogen contributie/ inschrijfgeld.
 2. Bestuursverkiezing.

Aftredend Nathalie Briggeman bestuurslid en Ruud Swaap beide niet verkiesbaar.He t bestuursvoorstel is Alfred Rozemeijer tot voorzitter te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden via caviaclub@outlook.com .

Schema van aftreden:

 • Voorzitter 2020
 • Secretaris 2021
 • Penningmeester 2022
 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering

Adverteren in het NCC Jaarboek is nog mogelijk

Adverteren in het NCC Jaarboek is nog mogelijk

Het einde van het jaar nadert, en wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe NCC verenigingsjaar 2020.
Dus ook voor het nieuwe Jaarboek! Mocht u het leuk vinden om een advertentie te hebben in het Jaarboekje 2020, dan ontvangen wij deze graag.
Deze mogelijkheid bestaat voor leden en niet leden. Voor een relatief klein bedrag vestigt u de aandacht op uw Caviastal of Cavia gerelateerde producten/diensten.
De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:
NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro
· Hele Pagina : 20,00 Euro
Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro
· Hele Pagina : 40,00 Euro
Mocht u dezelfde advertentie willen als in het Jaarboek 2019, dan kunt u dit ook gewoon aangeven.
Graag ontvangen wij de advertentie voor 6 januari 2020.
Wilt u meer informatie, mail ons dan via caviaclub@outlook.com onder vermelding van Adverteren Jaarboek.
Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u een voorspoedig 2020 te wensen!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Nederlandse Cavia Club (NCC)
Adverteren in het NCC Jaarboek is nog mogelijk

Mocht u nog geen NCC lid zijn en wil toch deelnemen aan een NCC caviadag:

Mocht u nog geen NCC lid zijn, dan wordt er ook dit jaar weer de mogelijkheid geboden om aan een NCC caviadag deel te nemen.
Regeling kennismakingslidmaatschap:
 
Indien u nog geen lid bent of bent geweest van de Nederlandse Caviafokkers Club, (NCC), bieden wij u de mogelijkheid om toch aan één van onze caviadagen deel te nemen. Tegen een vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan één van onze caviadagen. U dient dit te vermelden op uw inschrijfformulier. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema in aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de N.C.C. betaald u slecht 10 euro (lidmaatschap) en komt 5 euro eenmalige administratiekosten te vervallen. Op deze manier bent u voor de rest van het verenigingsjaar lid van onze vereniging en kunt u tijdens uw lidmaatschap deelnemen aan alle NCC caviadagen.

Let op, deze deelname is maar eenmalig en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen.

Adverteren in het NCC Jaarboek is nog mogelijk

Onrust binnen de caviafokkers/houders gemeenschap i.v.m. “Onderzoek Chlamydia caviae”

De laatste dagen worden caviafokkers/houders gecontacteerd om mee te werken aan een onderzoek naar de aanwezigheid van het “Chlamydia caviae” bacterie bij cavia’s. Deze bacterie kan bij zowel cavia als mens ziekte veroorzaken. Het is echter nog niet bekend hoe vaak deze bacterie bij cavia’s voorkomt. Middels dit onderzoek is het de bedoeling dit verder in kaart brengen. De onderzoekers zullen bij caviafokkers door het hele land bij een aantal dieren een ooguitstrijkje nemen en een kort klinisch onderzoek uitvoeren om het voorkomen van deze bacterie te kunnen bepalen. Daarnaast zal een schimmelmonster genomen worden. Hierbij wordt er met een soort tandenborstel een aantal keer over het lijf van uw cavia gestreken. Zowel het maken van een ooguitstrijkje als het nemen van een schimmelmonster zijn absoluut geen vervelende/ingrijpende handelingen voor uw cavia (wordt vermeld in de begeleidende mail)!

 

De NCC is recentelijk geïnformeerd en verzocht om mee te werken aan dit onderzoek door studenten van de Faculteit diergeneeskunde aan de universiteit Utrecht, in samenwerking met onder andere de Kleindier Liefhebbers Nederland. De NCC zal dit tijdens hun bestuursvergadering van 20 oktober bespreken en een standpunt innemen. Tot die tijd zal er geen medewerking verleend worden aan dit onderzoek. Mocht het NCC beslissen om medewerking te verlenen, dan zal er geen informatie met de onderzoekers gedeeld worden, zonder daar vooraf zijn/haar leden over te informeren en expliciet toestemming te vragen van zijn/haar individuele leden.

 

Op dit moment is het niet duidelijk voor het NCC bestuur op welke manier de onderzoekers aan de e-mail adressen en of telefoonnummers van caviafokkers/houders tot bij de onderzoekers zijn gekomen. Deze zijn niet door de NCC aangeleverd.

 

Mochten caviafokkers/houders mee willen werken aan het onderzoek dan staat ze dat natuurlijk vrij om dit te doen.

 

Het NCC bestuur zal 21 oktober haar standpunt betreffende dit onderzoek naar de “Chlamydia caviae” laten weten.

Succesvolle fokkersdag voor herhaling vatbaar

Succesvolle fokkersdag voor herhaling vatbaar

Een initiatief ontstaan bij twee van onze NCC leden Alexander van Ittersum en Tom Smak, hebben ertoe geleid dat Belgische en Nederlandse fokkers en liefhebbers van de uitmonstering tan/lux/otter/zilvervos samenkwamen, om de standaard en alle facetten van de fokkerij met elkaar te bespreken.

Na de opening met koffie en thee gaf Tom een inkijkje in de theorie van de genetica, waarmee meer inzicht werd gegeven over vererving binnen de uitmonsteringsgroep die besproken gaat worden.

Onder leiding van Aly Bennink werden door de fokkers meegebrachte dieren besproken en werden de specifieke kenmerken met voorbeelden verduidelijkt. Zaken als onder andere de breedte van de buikstreep, oogringen, neustekening, spitsen en pootbelijning zijn besproken.

Ook werd er gesproken over de Lux i.v.m. de al dan niet (tijdelijke) erkenning. De komende maand zal hierover een besluit genomen worden.

Al met al een bijzonder leerzame bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is. Waarvoor dank aan Aly Alexander en Tom voor hun gastvrijheid, initiatief en voorbereiding van deze eerste editie van deze fokkersdag.

“Caviadag IJmuiden” gaat verder als “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”

“Caviadag IJmuiden” gaat verder als “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”

 

Zaterdag 21 september werd de jaarlijkse Caviadag IJmuiden geopend door Ruud Swaap als voorzitter van de Nederlandse Cavia Club (NCC).

Na iedereen verwelkomt te hebben werd er stilgestaan bij Inge der Goot die na een moedige maar ongelijke strijd ons ontvallen is. Inge als gewaardeerd caviafokker, lid en secretaris van de NCC maar ook vooral over de jaren heen de aanjager van de Caviadag IJmuiden zal gemist worden. Deze Caviadag word ook gezien en genoemd “het kindje van Inge”. Als eerbetoon aan wat Inge heeft betekend is door het NCC bestuur besloten om deze Caviadag in het vervolg te organiseren onder de naam “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”. Dit besluit werd door alle aanwezigen met applaus bevestigd. Na deze mededeling is er een minuut stilte gehouden.

Omdat Volgend jaar de eerste “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden” zal plaatsvinden met een wisselbeker die de naam van Inge zal dragen, zal de huidige wisselbeker deze Caviadag definitief van eigenaar wisselen. Patricia Schriever werd uitgeroepen tot winnaar van de laatste Caviadag IJmuiden, onder deze naam en mocht de “wisselbeker” in ontvangst nemen.

Hoofdereprijs worden in een ander bericht vermeld.

Uitslag (hoofdereprijzen) NCC Caviadag IJmuiden 21 september 2019

Uitslag (hoofdereprijzen) NCC Caviadag IJmuiden 21 september 2019

Zaterdag 21 september 2019 werd de laatste NCC Caviadag IJmuiden onder deze naam gehouden. Volgend jaar zal deze caviadag plaatsvinden onder de naam “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”.

Ook dit jaar was er weer een grote verscheidenheid aan cavia’s in verschillende haarstructuren en kleuren ter keuring aangeboden voor zowel de ras- als knuffelkeuring. Deze werden door een deskundig korps van keurmeesters beoordeeld.

Na een succesvol verlopen dag zijn de volgende inzenders bekroond.

Beste v/d Show              –    Priscilla Schriever

Beste A-klasse                –    Priscilla Schriever

Beste B-klasse                –    Joyce Ruesink

Beste C-klasse                –     Nathalie Briggeman

Beste NE-klasse             –     Purks Pieperacedemie

Beste v/d Jeugd             –     Lana Hoevenaars

Beste Collectie               –     Priscilla Schriever

Beste Langhaar              –     Erik Huizer

Beste Gladhaar              –      Nathalie Briggeman

Beste structuurharige     –     Priscilla Schriever

Beste Knuffelkeuring      –    Linde van den Hout

Fokkerijdag (Tan, lux, otter en zilvervos) 5 oktober 2019

Fokkerijdag (Tan, lux, otter en zilvervos) 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober vind de eerste fokkerijdag plaats voor alle tan/lux/otter/zilvervos dieren.
Het plan is om er een dag vol gezelligheid van te maken, waarbij onze hobby centraal staat. A-keurmeester Aly Bennink zal op deze dag dieren beoordelen, waarbij er veel ruimte is voor vragen en discussie. Je mag zelf zoveel dieren meenemen als je wil. We hopen met deze dag samenwerking te verbeteren en veel kennis met elkaar te delen waardoor we elkaars fokkerij naar een hoger niveau kunnen tillen. Verder is er natuurlijk de mogelijkheid om dieren met elkaar uit te wisselen.
Op dag zelf wordt de koffie en de lunch verzorgt. Laat graag even weten of je komt. Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij:
Zaterdag 5 oktober 2019 Van 10:00 tot 15:00 Bisschopswetering 12, ‘s-Heerenbroek
Inge van der Goot 1967 – 2019

Inge van der Goot 1967 – 2019

Na een dappere strijd gestreden te hebben is op 30 juli Inge van der Goot overleden. Ze laat een lege plaats achter in de caviawereld, haar passie en enthousiasme voor de cavia`s en alles erom heen.

Inge rust zacht . We gaan je missen

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport