Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 juni 2021

 

I.v.m. de Coronamaatregelen zal de ALV dit jaar digitaal plaatsvinden, leden die hieraan deel willen nemen kunnen een mail sturen (onderwerp: Algemene leden vergadering) aan de secretaris (caviaclub@outlook.com) en zullen dan een uitnodiging inclusief google Meet link ontvangen.

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur

 

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.

   Verkiezing kascontrolecommissie

 1. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend Angele Bergsma (secretaris)  Esther van Vliet (bestuurslid) beide zijn herkiesbaar.
 • Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk   aanmelden via caviaclub@outlook.com .

 

Noot: Indien zich tegenkandidaten beschikbaar stellen, zal de hoofdelijke stemming hierover worden uitgesteld en zal hiervoor een uitzonderlijke ALV worden vastgesteld op een moment dat fysiek overleg weer mogelijk is ivm de dan geldende coronaregels. Reden hiervoor is dat stemming over personen binnen de NCC anoniem plaatsvinden.

Schema van aftreden:

 • Secretaris 2021
 • Penningmeester 2022
 • Voorzitter 2023
 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering