Namens het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) wensen wij iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2021 en hopen elkaar later dit jaar te ontmoeten bij één van de NCC activiteiten. Via www.caviaclub.nl wordt de agenda up-to-date gehouden. Op dit moment zijn alle activiteiten nog onder voorbehoud van dan geldende coronaregels

NCC Contributie per 1 januari 2021
Tijdens de algemene leden vergadering (ALV) van 9 februari 2020 is besloten om geen contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2021 door te voeren. De veranderingen die zijn besloten:
· Éénmalig administratie kosten voor nieuwe leden (€5,00) is per 1 januari 2021 komen te vervallen;
· Contributie + toezenden van het NCC jaarboek zal per 1 januari 2021 als één bedrag worden afgerekend.

Contributie (inclusief toezenden NCC jaarboek):
Seniorleden: €15,00
Jeugdleden: €12,50
Combinaties: €17,50

Contributie kan voldaan worden t.a.v. Nederlandse Caviafokkersclub
IBAN/SEPA nummer: NL47RABO0139037845
BIC nummer: RABONL2U

Opzeggen
 van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com.

Aanmelden
 Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is mogelijk via Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)
Stuur hiervoor een mail aan de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com.