Aanmelden Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) via Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Bent u al lid van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC), dan kan u zich aanmelden via de NCC als lid bij Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). De NCC vertegenwoordigt u als lid in de vergaderingen van KLN.  U kunt zich niet rechtstreeks bij de ledenadministratie van KLN aanmelden, dat doet de NCC voor u.

Nieuwe leden zijn op grond van een besluit in de KLN bondsvergaderingen van juni 2004 verplicht tevens een abonnement te nemen op het Kleindier Magazine. Deze verplichting geldt niet voor jeugdleden en voor gezinsleden als in het gezin reeds een abonnement aanwezig is. De facturering en inning van contributie en abonnementsgeld wordt verzorgd door de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV (en dus niet door de NCC). Zij sturen een factuur voor de verschuldigde bedragen.

U kunt de Nederlandse Kleindierenpublicaties toestemming geven de verschuldigde kosten automatisch van uw rekening te incasseren. U bespaart daarmee jaarlijks kosten die gepaard gaan met betaling via acceptgiro of andere betalingswijzen. Bovendien voorkomt u eventuele problemen die kunnen ontstaan wanneer niet tijdig betaald wordt.

Wanneer u het lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar wilt beëindigen, moet u dat tijdig doorgeven (dat wil zeggen vóór 15 november bij de secretaris van uw vereniging of uiterlijk vóór 1 december bij de Nederlandse Kleindierenpublicaties). Aangezien in de meeste gevallen het lidmaatschap van KLN gecombineerd is met een abonnement op het Kleindier Magazine dient u bij opzegging duidelijk aan te geven of u alleen het lidmaatschap KLN opzegt of tevens het abonnement, omdat ook zonder lidmaatschap KLN het abonnement kan blijven doorlopen. Opzeggingen welke na de genoemde datum binnenkomen gaan in aan het einde van het daarop volgende kalenderjaar.

Wanneer uw persoonlijke gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer) en vooral uw e-mailadres niet volledig of gewijzigd zijn, kunt u een  e-mail  sturen naar administratie@kleindiermagazine.nl en caviaclub@outlook.com

De diverse contributies voor 2020 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 55,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 19,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) €  10,00
Combinatienummer (extra) €   3,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland € 12,00

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij acceptgiro betaling worden de bedragen per fokkersnummer met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, bij ingang in de loop van het jaar betaalt een seniorlid een lager bedrag.

W. van der Panne Handel & Transport