Nieuws

Dierendagshow Ulft 2 oktober 2021

Dierendagshow Ulft 2 oktober 2021

Na een lange show loze periode i.v.m. de coronasituatie gaat het nu toch echt weer van start, de eerste jongdierendagen vinden plaats kort na de zomervakantie en vanaf oktober begint het reguliere showseizoen weer.

Zaterdag 2 oktober zal de dierendagshow, georganiseerd door “Konijnen- en Pluimvee fokkers- vereniging “Silvolde en Omstreken” in Ulft plaatsvinden. De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) zal hieraan haar medewerking verlenen en tellen de resultaten mee voor de NCC Topfokker Competitie 2021 (https://www.caviaclub.nl/ncc-topfokker-competitie).

Naast het tentoonstellingsprijzenpakket zijn er door een NCC sponsor extra prijzen ter beschikking gesteld:

€ 5,00 Fraaiste collectie (Bij minimale deelname van 5 collecties)

Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en kleurslag: 1 cavia C Klasse, 1 cavia B Klasse, 1 cavia A klasse en een vierde cavia na eigen keuze. Er moeten zowel mannelijke als vrouwelijke dieren in de collectie aanwezig zijn.

€ 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid

Bij 51 t/m 100 dieren:

€ 10,00 voor het fraaiste dier

€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij meer dan 100 dieren:

€ 25,00 voor het fraaiste dier

€ 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na

€ 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na

 

Tentoonstellingsinformatie:

Noot: NCC leden die ook lid zijn van de Kliendier Liefhebbers Nederland (KLN) kunnen deelnemen aan deze tentoonstelling.

Informatie folder Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) beschikbaar

Informatie folder Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) beschikbaar

In de tijd dat er geen shows georganiseerd konden worden ivm de Corona situatie, hebben wij als NCC bestuur de tijd gebruikt om een NCC informatiefolder op te zetten.

De NCC informatiefolder geeft achtergrond van onze doelen als cavia speciaalclub:

 • de gezondheid en het welzijn van de cavia in stand te houden en te bevorderen
 • de eigenschappen volgens de ras standaard van de cavia in stand te houden respectievelijk te verbeteren
 • fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen

Op welke manier realiseert de NCC dit:

 • het houden en steunen van (eendaagse-) keuringen, tentoonstellingen
 • het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie, bevorderen van lezingen en technische dagen
 • het uitgeven van een jaarboek en ander voorlichtingsmateriaal
 • het zo nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de cavia

Verder is er een inschrijfformulier opgenomen om lid te worden van de NCC, voor diegene die onze doelen onderschrijven en eventueel cavia’s wil inschrijven bij een van onze NCC Caviadagen.

 

Deze folder zal uitgedeeld worden tijdens de NCC cavia- en promotiedagen maar is eventueel ook te bestellen via het emailadres caviaclub@outlook.com onder vermelding van “promotie folder”.

Kort overzicht Algemene Leden Vergadering (ALV)

Kort overzicht Algemene Leden Vergadering (ALV)

Zaterdag 26 juni jl. hebben we als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) onze Algemene Leden Vergadering (ALV) digitaal gehouden. Normaal gesproken zou deze in februari hebben plaatsgevonden maar door Covid-19 was deze zo lang als mogelijk uitgesteld om eventueel een fysiek overleg samen met de NCC leden mogelijk te maken. Door de bestaande regels was dat jammer genoeg niet mogelijk en heeft de ALV digitaal plaatsgevonden.

 

Enigszins waren het aantal NCC leden dat zich had opgegeven tegenvallend maar stond dit een levendige discussie over een aantal onderwerpen niet in de weg.

 

Notulen van de vorige ALV  en verslagen van de secretaris en penningmeester zijn besproken en ongewijzigd goedgekeurd.

De penningmeester heeft het belang van sponsoren aangegeven en aan alle leden gevraagd om rond te kijken of ze in eigen omgeving sponsoren kunnen vinden. Binnen de NCC kennen we verschillende sponsor mogelijkheden. Sponsoren kunnen hun medewerking geven aan regionaal georganiseerde NCC Caviadagen of de NCC organisatie. In de communicatie op de veel bezochte NCC web-/facebookpagina worden de sponsoren meegenomen.

Mocht je een sponser op het oog hebben neem dan gerust contact op met het NCC bestuur via ons emailadres caviaclub@outlook.com.

 

De bestuurssamenstelling zal het komend jaar niet verander, aftredende bestuursleden waren herkiesbaar. Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaatst met een paar NCC leden om eventueel toe te treden tot het NCC bestuur. Eventueel zal hierover bij de volgende ALV (februari 2022) gestemd kunnen worden

 

Het NCC bestuur zal het komende jaar richten op de volgende onderwerpen:

 • Dierenwelzijn – controles LID
 • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 • Wet Dieren en haar recente aanpassingen
 • Topfokkers competitie
 • Uitbreiding Bestuur
 • Erkenning Skinny (doorlopende voorlopige erkenning)
 • Sponsering

 

Ook dit jaar waren er weer leden 40 en 25 jaar lid van de NCC. Deze jubilarissen zijn in het zonnetje gezet en hebben een boeket en attentie gekregen.

 

In de rondvraag kwamen de volgende vragen:

 • Commissie die dierenwelzijn onderzoekt voordat een cavia (kleurslag/haarstructuur) wordt aangeboden ter erkenning
 • Relatie tussen Kleindier Liefhebbers Nederland en de NCC (meepraten speciaalclubs over richting KLN)
 • NCC Informatiefolder toesturen aan leden die contact hebben met cavia geïnteresseerde en mogelijk nieuwe leden van de NCC
 • Graag extra verwijzing in het jaarboek naar NCC Web- en Facebookpagina
 • Het drukken van het jaarboek kan waarschijnlijk goedkopen
 • Gaat de NCC de Europashow 2022 Kielce Polen promoten ondersteunen

 

Er wordt aangegeven op bovenstaande vragen terug te komen na overleg binnen het bestuur. NCC leden worden hierover op de hoogte gehouden doormiddel van de updates na bestuursvergaderingen.

 

Voorzitter sluit na het bedanken van de aanwezige leden en bestuur voor hun inbreng de ALV na ongeveer ander halfuur.

Roy Burgers overleden

Roy Burgers overleden

Onwerkelijk is het bericht dat wij ontvingen dat Roy Burgers was overleden.

Nog geen week geleden was er contact geweest en sprak hij vol enthousiasme over zijn dieren en dat hij uitkeek naar de tijd wanneer ze weer geshowd konden worden.

Roy & Priscilla waren onafscheidelijk en mogen gezien worden als promotors van de caviahobby met hun kwalitatieve inzendingen bij veel verschillende shows, waar ze werden gewaardeerd met hoge F (fraai) en U (uitmuntend) predicaten.

Wat gaan wij Roy zijn gedrevenheid, enthousiasme en vrolijkheid op de shows missen.

Onze steun gaat uit naar Priscilla, familie en vrienden.

Wij wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

NCC Bestuur

Kleindier Magazine (KM) artikel over een controles “Wet Dieren”

Kleindier Magazine (KM) artikel over een controles “Wet Dieren”

Ook bij caviafokkers/liefhebbers komen controles op basis van deze wet regelmatiger voor en roept bij de gecontroleerde steeds weer vragen op. Dit wordt nog meer aangewakkerd door berichtgeving rond de recente aanpassingen op deze wet.

In het artikel van KM wordt ingegaan op de vertrekpunten van de wet met de vijf vrijheden voor de dieren, op welke wijze de wet wordt gehandhaafd (wie voert de controles uit) en de onduidelijkheden die betrekking hebben op onze hobbyfokkerij, met name de wijze van huisvesting en de definitie van “Bedrijfsmatig handelen”.

Wij als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) roepen onze leden op om eventuele ervaring met betrekking tot deze controles met ons te delen, zodat wij direct of via Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en KleindierNed, (indien nodig) in overleg kunnen treden met de daarvoor bevoegde instanties.

Landelijke inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID) is de instantie die over het algemeen controles uitvoert. In eerste instantie gebeurt dit op basis van meldingen via 114 (Red een dier) maar in grotere mate ook op basis van “te koop” aangeboden cavia’s via Marktplaats.

Reacties i.v.m. controles “Wet Dieren” of andere dierenwelzijnsvragen/opmerkingen kunnen aan de NCC gemaild worden via cavia.kleindiercontroles@gmail.com . Om privacy te garanderen is dit emailadres alleen toegankelijk voor de voorzitter van de NCC en zal alleen geanonimiseerde informatie na goedkeuring van de eigenaar breder gedeeld worden. Dit zal in het NCC A.V.G. reglement worden opgenomen.

Proefnummer Kleindier Magazine aanvragen

U hebt de mogelijkheid om eenmalig een proefnummer aan te vragen, zodat u daarna kunt beslissen of u een abonnement wilt nemen.

U kunt ook de inhoud van oudere nummers inkijken, ga daarvoor naar het Online archief.

 

Klik hier om een proefnummer aan te vragen

Topfokker Competitie 2021

Topfokker Competitie 2021

NCC Topfokker Competitie 2021

2021 is doorgegaan zoals 2020 was afgelopen, geen mogelijkheden om cavia activiteiten doorgang te laten vinden. Het is de verwachting dat er na de zomerperiode weer mogelijkheden komen om onze caviahobby tijdens shows uit te dragen. Omdat dit te laat komt voor de onder de NCC vlag georganiseerde NCC caviadagen, hebben wij als bestuur gemeend om de spelregels voor de NCC Topfokker Competitie voor dit showseizoen aan te passen zodat ieder NCC lid hieraan mee kan doen, ook als deze geen KLN lid is.

 

Niet KLN leden kunnen hun cavia’s inzenden tijdens de cavia promotiedagen die worden gehouden tijden de Oneto en Noordschow. Door de beste beoordelingen op te tellen van niet drie maar twee tentoonstellingen is de Topfokker Competitie ook toegankelijk voor NCC leden die nog geen KLN lid zijn.

 

Voor de topfokker-competitie kunnen NCC leden dieren inzenden tijdens een aantal door de NCC aangewezen open KLN tentoonstellingen.

Een NCC lid kan punten verdienen tijdens deelname aan de geselecteerde tentoonstellingen over een periode van één lidmaatschap-/kalenderjaar. Om deze gelijk te laten lopen kan de huldiging van kampioenen samenvallen met de NCC algemene leden vergadering die normaliter in februari gehouden wordt.

 

Een NCC lid kan algemeen, gladhaar, structuur, langhaar, N.E. en jeugdlid topfokker-kampioen worden. De drie beste resultaten tijdens een geselecteerde tentoonstelling tellen mee voor het kampioenschap in de specifieke haargroepen. De hoogste scores over de verschillende haargroepen aan het einde van het kampioensjaar komen in aanmerking voor het Algemeen topfokker-Kampioenschap.

Verkregen punten lopen gelijk aan het gegeven predicaat.


Tentoonstellingen waar NCC leden dieren kunnen inschrijven die meedoen aan het NCC clubkampioenschap:

 

Open tentoonstellingen (toegankelijk voor NCC Leden met een aanvullend KLN lidmaatschap):
• Dierendagshow Ulft 2 oktober 2021 (eendaagse KLN)
• Van Pallandtshow 29 t/m 31 oktober (meerdaagse KLN)
• Deltashow 13 november 2021 (eendaagse KLN)
• Hanzeshow 17 en 18 december 2021 (meerdaagse KLN)
• Boskoop 13 t/m 16 januari 2022 (meerdaagse KLN)

Open tentoonstellingen (toegankelijk voor NCC en KLN Leden):
• Oneto 5 december 2021 (eendaagse cavia promotie dag)
• Noordshow 22 januari 2022 (eendaagse cavia promotie dag)

De uitslagen worden centraal door de NCC geregistreerd. Leden sturen een foto van de volledige keuringskaart naar een daarvoor speciaal opgezette emailadres (nccclubkampioenschap@gmail.com).

Als een lid aan meerdere NCC geselecteerde tentoonstellingen mee doet dan tellen de beste 2 resultaten.

Prijzenpakket:
De volgende prijzen bestaan uit een oorkonde (in lijst)
Algemeen NCC Fokkerskampioen (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen gladhaar (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen structuurhaar (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen langhaar (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen N.E. (1e, 2e, 3e plaats)

Mogelijke voordelen/doelen:
• Toegankelijk voor alle NCC leden (ook voor diegene die geen lidmaatschap hebben bij de KLN)
• Meer animo door gespreide (regionale) tentoonstellingslocaties
• Meer Cavia’s op door NCC geselecteerde tentoonstellingen
• Deelname is mogelijk tijdens één- en meerdaagse tentoonstellingen.
Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 juni 2021

 

I.v.m. de Coronamaatregelen zal de ALV dit jaar digitaal plaatsvinden, leden die hieraan deel willen nemen kunnen een mail sturen (onderwerp: Algemene leden vergadering) aan de secretaris (caviaclub@outlook.com) en zullen dan een uitnodiging inclusief google Meet link ontvangen.

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur

 

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.

   Verkiezing kascontrolecommissie

 1. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend Angele Bergsma (secretaris)  Esther van Vliet (bestuurslid) beide zijn herkiesbaar.
 • Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk   aanmelden via caviaclub@outlook.com .

 

Noot: Indien zich tegenkandidaten beschikbaar stellen, zal de hoofdelijke stemming hierover worden uitgesteld en zal hiervoor een uitzonderlijke ALV worden vastgesteld op een moment dat fysiek overleg weer mogelijk is ivm de dan geldende coronaregels. Reden hiervoor is dat stemming over personen binnen de NCC anoniem plaatsvinden.

Schema van aftreden:

 • Secretaris 2021
 • Penningmeester 2022
 • Voorzitter 2023
 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering

Nieuwjaarsgroet en contributie per 1 januari 2021

Nieuwjaarsgroet en contributie per 1 januari 2021

Namens het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) wensen wij iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2021 en hopen elkaar later dit jaar te ontmoeten bij één van de NCC activiteiten. Via www.caviaclub.nl wordt de agenda up-to-date gehouden. Op dit moment zijn alle activiteiten nog onder voorbehoud van dan geldende coronaregels

NCC Contributie per 1 januari 2021
Tijdens de algemene leden vergadering (ALV) van 9 februari 2020 is besloten om geen contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2021 door te voeren. De veranderingen die zijn besloten:
· Éénmalig administratie kosten voor nieuwe leden (€5,00) is per 1 januari 2021 komen te vervallen;
· Contributie + toezenden van het NCC jaarboek zal per 1 januari 2021 als één bedrag worden afgerekend.

Contributie (inclusief toezenden NCC jaarboek):
Seniorleden: €15,00
Jeugdleden: €12,50
Combinaties: €17,50

Contributie kan voldaan worden t.a.v. Nederlandse Caviafokkersclub
IBAN/SEPA nummer: NL47RABO0139037845
BIC nummer: RABONL2U

Opzeggen
 van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com.

Aanmelden
 Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is mogelijk via Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)
Stuur hiervoor een mail aan de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com.
December update NCC Bestuur

December update NCC Bestuur

Als NCC bestuur hebben wij ons laatste overleg van 2020 gehad en hebben lopende zaken besproken:

 

Jaarboek 2020/21:
De eerste artikelen en advertenties aangeleverd door leden en bestuur zijn aangeleverd en zijn in het eerste ontwerp van het jaarboek opgenomen. Het is nog altijd mogelijk om artikelen en/of advertenties aan te leveren. Artikelen en advertenties kunnen nog gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende advertentiekosten kunnen worden overgemaakt aan Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.

De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:

NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro

· Hele Pagina : 20,00 Euro

Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro

· Hele Pagina : 40,00 Euro

 

Algemene Leden Vergadering (ALV):

Traditie getrouw zou de NCC ALV begin februari plaatsvinden in Tiel. De verwachting is dat het in februari nog niet mogelijk is om met de leden samen te komen voor deze ALV. Als bestuur is er besloten om de ALV uit te stellen en later een nieuwe datum te communiceren. Deze datum zal volgens de NCC statuten voor 30 juni 2021 zijn. Mocht het op de nieuwe datum onverhoopt nog niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen dan zal er een video vergadering georganiseerd worden, zodat de NCC leden kunnen deelnemen aan deze ALV.

 

Controle dierenwelzijn:

We hebben de eerste reacties van leden ontvangen en hebben vragen gesteld aan verschillende instanties. Hierop zijn reacties ontvangen en aanvullende vragen gesteld. Naar verwachting kunnen de NCC leden over 1 a 2 maanden een update via de mail verwachten.

 

2020 is een veel bewogen jaar geworden maar als bestuur hopen wij dat dit snel achter ons kunnen laten en willen via deze weg iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en bovenal een gezond 2021 toewensen en hopen elkaar snel weer te zien bij één van de cavia activiteiten.
Tot die tijd, let goed op jezelf en je naasten.
Cavia’s in november editie Kleindier Magazine

Cavia’s in november editie Kleindier Magazine

Het Kleindier Magazine (KM) van november is wederom het lezen waard, ook voor cavia geïnteresseerde.

 

Een artikel geschreven door Anneke Vermeulen geeft inzicht in het fokken van de Engels en Amerikaans gekruinde varianten. Er wordt ingegaan op het ontstaan van deze varianten en de puntverdeling zoals deze wordt gehanteerd tijdens keuringen. Bij het onderdeel fokken wordt ingegaan op het kruisen van gladkop x gekruinde dieren en geadviseerd dat startende fokkers van deze gekruinde varianten starten met meerdere koppels.

 

Wilfried Lombary schrijft over zijn bezoek aan duizendpoot Alex Cloosterin die naast caviakeurmeester/fokker ook interesses heeft voor de Watermaalse baarkriel, Indiase pauwstaart, Poolse langsnavel en als afsluiting ook de schilderpenseel hanteert.

Alex verteld over de moeilijkheid om buff cavia’s te fokken in de juiste kleurnuance en dat hij hiervoor fokmateriaal uit het buitenland heeft gehaald.

 

Niet alleen cavia gerelateerd maar voor iedereen interessant wordt er, niet voor het eerst, in deze KM ingegaan op de “Hobby- of bedrijfsmatige dierhouderij”.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport