Nieuws

Nieuwe Jeugdleden lopen thuis warm om lid te worden van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Nieuwe Jeugdleden lopen thuis warm om lid te worden van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Wat als beide ouders zijn behept met het caviavirus, dan zou dat goed kunnen overslaan op hun kinderen, maar is natuurlijk nog geen garantie.

In een artikel van “Boerenvee” van deze maand, kunnen we lezen dat dit zeker van toepassing in op de twee dochters Yasmijn en Aimée van Martine en Ruben. Martine en Ruben kennen we binnen de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) als actie inzenders tijdens onze caviadagen, keurmeesters van verschillende knuffelkeuringen en de laatste ook als penningmeester van de NCC.

Omdat het klopt dat “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” omarmt de NCC haar jeugdleden en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen met “raad en daad” en niet onbelangrijk goede cavia’s om een eigen stem op te bouwen.

Tijdens de laatste ALV is het voornemen besproken om een aanpassing door te voeren in de statuten van de NCC. De voorgenomen verandering houdt in dat jeugdleden vanaf 4 jaar lid kunnen worden van de NCC en vanaf die leeftijd cavia’s kunnen inzenden bij door de NCC georganiseerde caviadagen.
Algemene Ledenvergadering (ALV 2023)

Algemene Ledenvergadering (ALV 2023)

Zaterdag 11 februari 2023 heeft de ALV van de NCC in Tiel plaatsgevonden. Voor het eerste weer in de vertrouwde periode, zo halverwege februari.

Net iets na enen werd de vergadering geopend door middel van het welkom heten van alle aanwezige leden, waaronder een erelid en lid van verdienste, en het bestuur.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van ons NCC lid Erik Huizer, deze wordt met een moment van stilte herdacht.

Het was bijna een normaal jaar, was er nog twijfel bij de start van het seizoen, uiteindelijk was de stand: Tiel 650 inzendingen, een beperkt bezochte ALV, een bijna volle NCC dag IJmuiden, eerste keer Ulft met 130 inzendingen, Kampen bijna 140 inzendingen en de Noordshow bijna 150 inzendingen. Daarom was daar de uitreiking van het gouden tientje, dit jaar aan Lotte Beltman. Oneto is niet doorgegaan, door het ontbreken van de veren.

Ulft en Noordshow was dit jaar voor het eerst open ook voor niet-KLN leden.  Dit is voor beide partijen gunstig geweest. De NCC heeft dit 10 nieuwe leden opgebracht en voor de KLN 5.

Verslagen van de ALV en secretaris en penningmeester 2022 zijn besproken en met een paar wijzigingen.

Penningmeester heeft inzicht gegeven over de financiële situatie, die als gezond mag worden aangemerkt. Verder is inzicht gegeven in de begroting waarin de specifieke eenmalige uitgaven zijn besproken.

De kascontrolecommissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het gevoerde financieel beleid en de verslaglegging hierover en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt door de aanwezige leden met unaniem applaus beantwoord.

Bij het punt bestuursverkiezing was onze voorzitter aftredend en herkiesbaar. Deze is door de aanwezige leden herkozen.

 

Tijdens het agendapunt Bestuursbeleid en planning is ruim stilgestaan bij de ambities van dit NCC bestuur:

Als eerste wordt er kort teruggekeken naar de besproken onderdelen tijdens de ALV 2022. Er wordt geconstateerd dat alle benoemde zaken zijn opgepakt en afgehandeld.

 • Per kwartaal een informatie bulletin sturen naar de leden met overzichten NCC/KLN activiteiten en interessante cavia informatie. Waar zijn we mee bezig, wat zijn de plannen. Ook de berichten die op Facebook worden geplaatst. Dit wordt niet altijd gelezen. Misschien als het ook gemaild wordt dat dit wel wordt gelezen. Komend jaar zal dit uitgevoerd gaan worden.
 • Screenen Statuten i.v.m. WBTR. Eerste screening is geweest, er hoeft niet heel veel te worden aangepast. Een paar dingen zullen toch aangepast kunnen worden. Wat te doen met leden die jonger zijn. Het is geen probleem om de leeftijd te verlagen voor NCC activiteiten. Het idee is om de leeftijd jeugdlid te verlagen naar 4 jaar. Dit moet worden ingebracht in de volgende ALV en daarna kan het aangepast in de statuten. Wat betreft de WBTR, we hebben nog 4 jaar om het voor elkaar te krijgen. Verder zal de beschrijving van het combinatielidmaatschap aangepast moeten worden.
 • Update informatie/foto’s Webpagina. Misschien komt er een remake van de website. Dit om het wat makkelijker leesbaar te maken. De website wordt 60 tot 80 keer per dag bezocht. Het meest wordt gezocht naar lid worden en naar ziektes.
 • Uitbreiden van onder NCC vlag georganiseerde Cavia Dagen
 • NCC Ledendag activiteit en gezellig samenzijn. Er wordt nagedacht wat mensen kan trekken. Eventueel vervroegen naar begin januari i.c.m. een nieuwjaarsborrel? Optie kan ook zijn in maart. Het kan ook zijn dat het vervalt door een derde NCC Caviadag. Als er mensen zijn met suggesties voor een locatie. Een activiteit voor samenzijn is de BBQ. Een nieuwjaarsborrel is misschien niet handig, er zijn al veel nieuwjaarsborrels.
  • Misschien in mei een optie. Met een activiteit erbij, genetica. Ook interessant voor nieuwe leden. Een leuke activiteit is om kinderen te laten keuren. Dit is ooit gedaan en is heel goed bevallen. Ideeën vanuit de leden zijn welkom. Vanuit de leden komt het idee voor een locatie: Dokcentrum in Kerkwijk. In de buurt van Zaltbommel. De kooien worden gedaan door kleindiervereniging Bruchem.

 

 • Voorstel is om in elke regio een show vanuit de NCC te promoten. Het zijn er nu 2, uitbreiden naar 3 of 4. Aanhaken bij een bestaande show is beter dan ergens vanaf het begin opstarten. Doelstelling is 100 + cavia’s.
  • Dierendagshow Ulft regio Oost
  • Hanzeshow Kampen regio Midden
  • Holwerd Regio Noord (Friesland show) is misschien een optie. Daar waren afgelopen jaar een vijftigtal dieren. Ze zijn zeer welwillend om mee te helpen en mee te denken. Enkele NCC bestuursleden hebben de voorzitter en secretaris gesproken.
  • Optie voor Regio West: laatste weekend in oktober in Oostvoorne een open show wordt gehouden. Hij gaat het bespreken in de komende vergadering van de vereniging.
  • Regio Zuid is nog in onderzoek
 • Activiteiten organiseren voor kinderen tijdens NCC georganiseerde/gepromote shows
 • Op en- aanmerkingen over de shows worden geëvalueerd. Over Noordshow en Dierendagshow Ulft zijn ook al diverse aandachtspunten aangedragen.
 • De NCC kan informatie over het deelnemen aan shows delen aan nieuwe leden. Deze nieuwe leden aan de hand nemen bij shows, uitleggen hoe het werkt met inkooien, prijzenschema’s etc.
 • Voortzetten overleg LID/KLN. Het verslag van het eerste overleg staat op bladzijde 54 van het jaarboek.

 

Eren en waarderen

We hebben dit jaar 2 jubilarissen. Beide niet aanwezig. Koos de Weerdt 25 jaar lid en Jan Snijder 40 jaar lid. Cor de Wagenaar geeft aan 61 jaar lid te zijn, in de administratie staat 59 jaar lid. Dit wordt nagekeken en zo nodig gecorrigeerd. Cor krijgt bloemen als oudste aanwezige lid.

Esther Ringnalda wordt bedankt voor haar hulp bij het samenstellen van het boekje.

 

Tijdens de rondvraag zijn, naast de ingekomen vragen per mail, ook de vragen van de aanwezige leden behandeld.

Na dankzegging door de voorzitter voor de inbreng van de aanwezige leden, de vergadering om 15:00 gesloten.

 

Kennisoverdracht

Jan Schop laat aan de hand van meegebrachte dieren zien waarop te letten bij het samenstellen van fokkoppels en verteld iets over kleurgenetica. Hierover later meer.

 

Als afsluiting van de dag is er de uitreiking van certificaten en wisselbekers behorend tot de topfokkerscompetitie 2022

 

Gladhaar

1 Combinatie Van Dijk Schop (581)

2 Combinatie Monster & Co (574)

3 Alexander van Ittersum (573)

Structuurhaar

1 Manuela Eilander (581)

2 Combinatie Van Dijk Schop (580,5)

3 Michael Heijkant (575,5)

Langharige

1 Combinatie Van Dijk Schop (581,5)

Jeugd kampioen

1 Casper Hoek (290 Tiel)

2 Julia Nijboer (284,5 Kampen)

3 Julia Boekhoud (283,5 Ulft)

Algemeen kampioen

Combinatie Van Dijk Schop (581,5)

 

Prijzen NCC Topfokker competitie 2022 uitgereikt

Prijzen NCC Topfokker competitie 2022 uitgereikt

Als afsluiting van de NCC ALV zaterdag 11 februari in Tiel zijn de winnaars van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) Topfokkers Competitie voor het jaar 2022 bekend gemaakt.

Een NCC lid kan gladhaar, structuur, langhaar, N.E. en jeugdlid topfokker-kampioen worden. De drie beste resultaten tijdens twee van de geselecteerde tentoonstellingen tellen mee voor het kampioenschap in de specifieke haargroepen. De hoogste scores van een Jeugd en/of Senior lid over de verschillende haargroepen aan het einde van het kampioensjaar worden uitgeroepen tot Jeugd/Algemeen topfokker-Kampioen.

 

Eindresultaat NCC Topfokker Competitie 2022

 

Algemeen Topfokker kampioen

 1. Combinatie van Dijk Schop

 

Jeugd Topfokker kampioen

 1. Casper Hoek
 2. Julia Nijboer
 3. Julia Boekhoud

 

Topfokker kampioen Gladhaar

 1. Combinatie van dijk schop
 2. Combinatie Monster & Co
 3. Alexander v Ittersum

 

Topfokker kampioen Structuurhaar

 1. Manuela Eilander
 2. Combinatie van Dijk Schop
 3. Michael Heijkant

 

Topfokker kampioen Langhaar

 1. Combinatie van Dijk Schop

 

Het Bestuur van de NCC feliciteert alle NCC Topfokkers, met de door hen behaalde resultaten.

De eerste tentoonstelling die onderdeel uitmaakt van de NCC Topfokker Competitie 2023 heeft alweer plaatsgevonden Dierenparade Noordshow. NCC leden kunnen een kopie/foto van hun drie beste resultaten per haargroep mailen naar nccclubkampioenschap@gmail.com om deel te nemen aan de NCC Top Fokker Competitie.

Dierenparade Noordshow 2023 goed verlopen

Dierenparade Noordshow 2023 goed verlopen

Zaterdag 21 januari 2023 was het eindelijk weer zover, de “Dierenparade Noordshow” kon voor het eerst doorgaan in de evenementenhal van Hardenberg.

Voor de Cavia’s was er een eendaagse keuring georganiseerd waar, met toestemming van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), als proef ook Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) leden zonder KLN lidmaatschap aan deel konden nemen. Mede door deze mogelijkheid waren er bijna 150 cavia’s ingeschreven, dit zijn er meer dan over de laatste voorgaande edities van de Noordshow. De komende maanden zal deze geboden mogelijkheid van inschrijving door niet-KLN leden geëvalueerd worden en zal gekeken worden of deze mogelijkheid gecontinueerd of zelfs uitgebreid kan worden.

De Noordshow had de mogelijkheid geboden om voor inzenders die op de zaterdag niet te vroeg uit de veren wilden komen, vrijdags al in te kooien. Door verschillende inzenders werd hier gebruik van gemaakt. Zaterdag tussen acht en negen waren alle cavia’s ingekooid, ondanks de verschillende codes geel en oranje van de laatste dagen.

Klokslag negen uur konden de keurmeesters met hun keuring beginnen en zagen ze vele haarstructuren en kleuren langskomen.

De kwaliteit was over het algemeen hoog. Werden eerdere edities van de Noordshow wel eens gezien als de mogelijkheid om van overtollig fokmateriaal af te komen, is dit de laatste edities niet meer het geval.

Ook dit jaar kregen aandachtige toeschouwers van de keuring weer veel informatie over de onderdelen waarop de cavia beoordeeld wordt. Ervaren en beginnende fokkers, maar ook de liefhebbers konden weer met een schat aan informatie huiswaarts gaan.

Graag willen wij de organisatie van de Noorshow, KLN, Inzenders, Keurmeesters, aandragers, schrijvers, maar ook de cavia-geïnteresseerden bedanken voor hun aanwezigheid en participatie en de prijswinnaars van deze show feliciteren.

Ondanks dat het aantal van 150 ingezonden dieren op een haar na niet gehaald werd, heeft de KLN gemeend ter promotie van de cavia alsnog het “Gouden Tientje” uit te reiken voor de fraaiste cavia van de show. Aangezien dit gouden tientje al enige jaren niet meer was uitgereikt in onze diergroep was dit de kers op de taart voor deze dag.

Uitslagen Noordshow 2023:

Winnaar gouden tientje: US-Teddy goud-agouti-wit zeug Lotte Beltman.

Fraaiste van de Show: US-Teddy goud-agouti-wit zeug Lotte Beltman.

Fraaiste van de Jeugdshow: Texel zwartbont Dylan Smidt

Fraaiste van de Show op 1 na: Gladhaar beige zeug Jan Snijder.

Fraaiste van de Show op 2 na: US-Teddy driekleur zwart rood wit zeug Lotte Beltman.

Fraaiste van de Show op 3 na: Lunkarya driekleur zwart rood wit zeug Mark looman.

Fraaiste van de Show op 4 na: Borstel gemengd schimmel (zwart-rood) beer Michael van den Heijkant.

Fraaiste van de Show op 5 na: Gladhaar Engels gekruind goud-agouti zeug Michael van den Heijkant.

Fraaiste van de Jeugdshow op 1 na: Gladhaar crème Combinatie Schuurman

Fraaiste van de Jeugdshow op 2 na: Gladhaar wit donkeroog Combinatie Schuurman

Fraaiste van de Show ander geslacht: Borstel gemengd schimmel (zwart-rood) beer Michael van den Heijkant.

Als NCC feliciteren wij alle inzenders met het behaalde resultaat.

Omdat de organisatie van de Noordshow, KLN en NCC altijd willen kijken naar verbetering van deze show en het nog meer toegankelijk maken voor cavia-geïnteresseerden, willen wij van anderen horen wat hun ideeën hierover zijn en vragen dit met de NCC te delen middels een mail via caviaclub@outlook.com. Resultaten worden dan geëvalueerd met de betrokken organisaties en eventueel verwerkt in volgende edities.

Punten van aandacht die al zijn aangebracht zijn de catering voor keurmeesters, prijsuitreiking en prijsschema, aankleding NCC stand, positionering van de cavia’s op de tentoonstellingsvloer.

NCC Jaarboek 2022/23 beschikbaar vanaf 19 januari

NCC Jaarboek 2022/23 beschikbaar vanaf 19 januari

Zoals elk jaar gebruikelijk brengt de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) een jaarboek uit voor haar leden. Het is gebruikelijk dat deze voor/tijdens de Dierenparade Noordshow beschikbaar komt. Dit jaar is dat wederom gelukt, na twee jaar waar het jaarboek later uitkwam i.v.m. corona.

In het jaarboek staat niet alleen verenigingsinformatie, maar staan er dit jaar ook weer verschillende tentoonstellingsverslagen met prachtige foto’s van geshowde dieren aangevuld met een drietal onderwerpen over cavia gezondheid en aandoeningen.

Namens het bestuur bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze 2022/23 editie.
Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Datum:           zaterdag 11 februari 2023

Aanvang:       13:00 uur

Locatie:         Verenigingsgebouw T.K.V.

Adres:            Bulkweg 1 te Tiel

 

Agenda

 1. Opening voorzitter
 2. Vaststellen agendapunten
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen vorige ledenvergadering
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 1. Bestuursverkiezing
 • Voorzitter (Alfred J. Rozemeijer) aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden via caviaclub@outlook.com

 1. Schema van aftreden
 • Secretaris 2024
 • Penningmeester 2025
 • Voorzitter 2026

10.Bestuursbeleid en planning

11.Eren en waarderen

12.Rondvraag

13.Sluiting van de vergadering

 

Naast de jaarlijkse ALV willen wij als NCC graag een activiteit toevoegen aan deze middag. 

Ons lijkt het leuk en leerzaam om na de ALV enkele keurmeesters een presentatie te laten geven over kleurgenetica en het samenstellen van fokkoppels.

Na het theoretische gedeelte is er de mogelijkheid om zelf meegebrachte dieren met de keurmeesters te bespreken. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar wat nou precies de juiste kleur creme/buff/safraan/goud is en hoe deze kleur nou precies moet zijn in de verschillende haarstructuren.

Daarnaast de vraag welke dieren koppel je met elkaar in de fokkerij om zo dicht mogelijk bij de beschreven standaard te komen qua bouw, type, kop, oren en kleur.

Deze interactie tussen leden en keurmeesters kan een ieder lid verder helpen in de fokkerij om vervolgens de juiste kwaliteit te tonen op de tentoonstellingen.

We verzoeken om van te voren aan te geven welke rassen en kleuren worden meegebracht, zodat de keurmeesters hierop voorbereid zijn. Dit kan via ons mailadres caviaclub@outlook.com.

Deze middag zal voor 17:00 uur worden afgesloten met de huldiging van de kampioenen van de NCC topfokker-competitie 2022.

Ben je nog geen lid van de NCC en wil je toch meepraten over de toekomst van de NCC en de presentaties bijwonen, wordt dan lid:

Vul hiervoor het formulier in dat beschikbaar is op onze webpagina, https://www.caviaclub.nl/lidmaatschap/

 

Graag tot ziens bij de NCC Algemene Leden Vergadering

Met vriendelijke groet,

het NCC Bestuur

 

Kerst- /Nieuwjaarsgroet en agenda 2023

Kerst- /Nieuwjaarsgroet en agenda 2023

Namens het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) wensen wij al onze leden en andere cavia enthousiasten “Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023”.

 

Het is uiteindelijk een jaar geworden die weer richting “normaal” is gegaan. Veel tentoonstellingen konden weer doorgang vinden, maar waren stil i.v.m. de afwezigheid van “de veren” door de nog steeds aanwezige Vogelgriep.

 

Toen de seinen op groen gingen, zijn tentoonstellingsbesturen snel gaan schakelen om iets te organiseren dat wel mogelijk was. Door onzekerheden bij fokkers waren het aantal tentoongestelde dieren soms wat minder, maar naar verwachting zal dat bij de cavia’s weer enigszins aantrekken.

 

Ondanks voorgaande mogen we terugkijken op een succesvol seizoen als NCC. De NCC Caviadagen in Tiel en IJmuiden waren goed bezocht door NCC leden en andere cavia liefhebbers. Naast deze caviadagen waren/zijn er nog drie onder de KLN vlag georganiseerde open tentoonstellingen die extra gepromoot zijn en naast de Caviadagen onderdeel uitmaken van de NCC Topfokker Competitie. Deze KLN shows Dierendagshow Ulft, Hanzeshow Kampen en Dierenparade Noordshow hadden/hebben allemaal ruim meer dan honderd cavia’s in veel verschillende kleuren en de verschillende haarstructuren. Met dank aan de KLN waren de Dierendagshow en Noordshow voor alle NCC leden toegankelijk, ook diegenen die geen lid waren van de KLN. Deze proef resulteerde in +/-20% extra inzenders tijdens deze shows.

 

Ook dit jaar hebben we als NCC weer meerdere nieuw leden mogen verwelkomen, waaronder een aantal jeugdleden. Wij heten deze leden via deze weg nogmaals welkom.

 

Op dit moment zijn de voorbereidingen van het NCC jaarboek 2022/23 in volle gang. Naar verwachting zal dit jaarboekje voor de Noordshow beschikbaar komen voor onze leden. Na ontvangst van de contributie over het verenigingsjaar 2023, zal het jaarboek worden toegezonden.

 

Contributie (inclusief het toezenden van het NCC Jaarboek):
· Seniorleden: €15,00
· Jeugdleden: €12,50
· Combinaties: €17,50

Contributie kan overgemaakt worden:
T.a.v. Nederlandse Caviafokkersclub
IBAN/SEPA nummer: NL47RABO0139037845
BIC nummer: RABONL2U


Omdat dit een periode is van niet alleen terugkijken, kijken wij al graag vooruit en voegen wij als NCC bestuur een overzicht van belangrijke data voor 2023 toe.

Agenda 2023

· Zaterdag 11 Februari Algemene Ledenvergadering NCC
· Zaterdag 22 April NCC Caviadag Tiel
· Zaterdag 10 Juni NCC Caviadag IJmuiden
· NCC Cavia Club-dag (Datum nog te bepalen)


Naast de NCC Caviadagen en Nationale KLN Shows (Oneto en Noordshow) maken de volgende tentoonstellingen onderdeel uit van de NCC Topfokker Competitie:

· Zaterdag 30 September Dierendagshow Ulft (Regio Oost)
· Vrij-/Zaterdag 15/16 December Hanzeshow Kampen (Regio Midden)
Eventuele shows in andere regio’s worden nog bekendgemaakt

Namens Het NCC Bestuur

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023 en tot ziens bij een volgende NCC activiteit

Foto’s aangeboden door HKSV Kampen
Inschrijven voor de Noordshow van 21 januari 2023 kan nog tot zondag 18 december 2022 voor alle NCC leden

Inschrijven voor de Noordshow van 21 januari 2023 kan nog tot zondag 18 december 2022 voor alle NCC leden

Tijdens de Noordshow van 2023 is het mogelijk dat alle NCC leden, ook diegene die geen lid zijn van de KLN, hun cavia’s kunnen inschrijven voor de eendaagse Caviakeuring die op zaterdag 21 januari gehouden wordt.

De KLN en NCCorganiseren een “Cavia promotie dag” waar wij hopen zoveel als mogelijk caviarassen en kleurslagen te mogen verwelkomen.

Deze eendaagse keuring telt mee met de NCC Topfokkerscompetitie. Met minimaal drie ingezonden dieren in een rasgroep (Normaal-/Structuur-/Langhaar en N.E.) kan er worden meegedongen naar de eretitel “NCC Topfokker 2022/23”.

Vraagprogramma beschikbaar via:
Digitaal inschrijven is mogelijk via de volgende link:
Naar inschrijfformulier ouder dan 18 jaar
Inschrijfformulier voor jongeren onder 19 jaar

Belangrijk voor niet KLN/NCC leden:
Voor diegene die geen KLN/NBS nummer hebben, kunnen gebruikmaken van het inschrijven onder NCC nummer. Geen NCC nummer bekend, neem dan contact op met de NCC secretaris via caviaclub@outlook.com

Ook nog geen NCC lid – Voor deze tentoonstelling kan ook gebruik gemaakt worden van het NCC kennismakingslidmaatschap.

Informatie beschikbaar via:
Inschrijvingen Dierenparade Noordshow geopend voor alle NCC leden

Inschrijvingen Dierenparade Noordshow geopend voor alle NCC leden

Tijdens de Noordshow van 2023 is het mogelijk dat alle NCC leden, ook diegene die geen lid zijn van de KLN, hun cavia’s kunnen inschrijven voor de eendaagse Caviakeuring die op zaterdag 21 januari gehouden wordt.

De KLN en NCC organiseren een “Cavia promotie dag” waar wij hopen zoveel als mogelijk caviarassen en kleurslagen te mogen verwelkomen.

Deze eendaagse keuring telt mee met de NCC Topfokkerscompetitie. Met minimaal drie ingezonden dieren in een rasgroep (Normaal-/Structuur-/Langhaar en N.E.) kan er worden meegedongen naar de eretitel “NCC Topfokker 2022/23”.

Inschrijven voor de Noordshow van 21 januari 2023 kan nog tot maandag 12 december 2022.

 

Vraagprogramma beschikbaar via:

https://www.noordshow.nl/wp-content/uploads/2022/11/2022-Vraagprogramma-Dierenparade-Noordshow-2023.pdf

 

Digitaal inschrijven is mogelijk via de volgende link:

Naar inschrijfformulier ouder dan 18 jaar

https://app.animaloffice.net/nl/noordshow~noordshow-2023/login

Inschrijfformulier voor jongeren onder 19 jaar

https://app.animaloffice.net/nl/noordshow~jeugdshow-2023/login

Belangrijk voor niet KLN/NCC leden:

Voor diegene die geen KLN/NBS nummer hebben, kunnen gebruikmaken van het inschrijven onder NCC nummer. Geen NCC nummer bekend, neem dan contact op met de NCC secretaris via caviaclub@outlook.com

Ook nog geen NCC lid – Voor deze tentoonstelling kan ook gebruik gemaakt worden van het NCC kennismakingslidmaatschap.

Informatie beschikbaar via:

https://www.caviaclub.nl/kennismakingslidmaatschap-ncc/

Erik Huizer overleden

Erik Huizer overleden

In memoriam

Zaterdag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat NCC lid Erik Huizer is overleden.

Erik was een gedreven fokker van peruvian en alpaca in de kleuren schildpad, rood, zwart en brindel.

Erik kon vol trots vertellen over zijn jonge dieren. Erik was op menig show te vinden. Altijd in voor een grapje of praatje. En bereid om een nieuwe fokker op weg te helpen met raad en daad.

Erik rust zacht en we gaan je missen.

De NCC wenst Adrie ( zijn partner ) en familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport