Nieuws

Thea van der Vliet – Kramer overleden

Thea van der Vliet – Kramer overleden

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat Thea van der Vliet maandag 14 september op negenenzeventig jarige leeftijd is overleden.

 

Thea is al vanaf 1986 lid van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en is een gewaardeerd Gladhaar driekleur en borstelhaar fokker geweest.

 

Naast de caviafok was Thea ook bestuurlijk actief en is ze o.a. negen jaar penningmeester geweest en heeft zich ingezet voor de NCC stand/winkel bij de verschillende cavia/kleindier-evenementen. Thea’s activiteiten zijn gewaardeerd en Thea is hiervoor bedeeld met de ere titel “NCC Lid van Verdienste”.

 Wij wensen haar man, (klein-)kinderen, verdere familie en vrienden sterkte bij dit onmetelijke verlies.

Het bestuur – Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Vraagprogramma en inschrijfformulier Kistkeuring Tiel 18 oktober

Vraagprogramma en inschrijfformulier Kistkeuring Tiel 18 oktober

Door alle omstandigheden lijkt ons tentoonstellingsjaar in de soep te lopen. Op 18 oktober a.s. willen wij de leden van de NCC graag iets kunnen aanbieden. Wij willen éénmalig een kistenkeuring organiseren in het TKV-gebouw te Tiel. Deze ruimte biedt in omvang voldoende mogelijkheden hiertoe. Deze zaal is groot genoeg naar onze mening om voldoende afstand te kunnen houden van elkaar. Verder zal er ontsmettingsmiddel aanwezig zijn om de handen te kunnen reinigen. Het zal gaan om een exclusieve rassenkeuring voor NCC leden, waarbij alleen keurmeesters en deelnemers in het gebouw worden toegelaten. deze keuring verloopt onder de RIVM richtlijnen wat anders dan wat u van ons gewend bent, namelijk het volgende:

  • Deelname is alleen mogelijk voor NCC leden. Kort Lidmaatschap is niet mogelijk
  • Er is geen knuffelkeuring
  • Er is geen verkoopafdeling
  • Er zijn geen stands aanwezig
  • Het is een gesloten keuring, dus niet open voor bezoekers.
  • Iedere deelnemer wordt middels het inschrijfformulier geregistreerd.
  • U kunt met maximaal 1 extra persoon naar de kistenkeuring komen, Deze dient u op het inschrijfformulier kenbaar te maken. Extra personen worden niet toegelaten.
  • Er geldt een maximaal aantal in te zenden dieren van: 350
  • Mocht u zich niet kunnen vinden in bovengenoemde zaken, dan behoud het tentoonstellings bestuur het recht om u als deelnemer te weigeren. Dit geldt voorafgaand aan ons evenement als ook op de dag van het evenement zelf.

Nu de mogelijkheid van inschrijven een paar dagen bestaat zijn er al ruim 100 cavia’s ingeschreven. Dus naar verwachting zal het maximaal aantal van 350 cavia’s snel bereikt kunnen worden. Dus voorkom teleurstellingen en schrijf zo snel als mogelijk in. Inschrijfformulieren kunnen geretourneerd worden naar dijkbertus@hotmail.com

 
Inschrijven is mogelijk tot 1 oktober of eerder als het maximaal aantal van 350 ingeschreven cavia’s bereikt is.

Vraagprogramma en inschrijfformulier zijn beschikbaar via de volgende links:

“Borstelhaar” Cavia-ras van het jaar tijdens cavia promotiedag Oneto 2020

“Borstelhaar” Cavia-ras van het jaar tijdens cavia promotiedag Oneto 2020

Vorig jaar werd er al geschreven in een lokaal “Huis aan huisblad”:

 De Oneto kleindierenshow heeft zich in 66 jaar ontwikkeld tot een groot publieksevenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen dieren bewonderen en informatie vinden over het houden verzorgen van onder meer hoenders, konijnen, cavia’s, sierduiven, eenden, parkieten en andere diersoorten.

 Binnen al deze aanwezige diergroepen wordt er nu al een paar jaar per groep “Het Garvo ras van het jaar” geselecteerd. Het ras van het jaar wordt tijdens de show in het zonnetje gezet en er worden extra prijzen ter beschikking gesteld voor dit ras.

In samenwerking met de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en het tentoonstellings bestuur is voor Oneto 2020 de keuze gevallen op het caviaras de “Bostelhaar”.

 De borstelhaar, vaak simpelweg borstel genoemd, is bij liefhebbers vooral een term voor dierenwinkel dieren met een paar kruinen hier en daar. In fokkersland is de immer nieuwsgierige borstel echter een heel ander begrip en een moeilijk ras om foutloos te fokken. Borstels staan bekend als vrolijke, drukke cavia’s die erg nieuwsgierig zijn. Op shows hoor je regelmatig een borstelhaar boven het geluid van andere cavia’s uitkomen.

Via de bestaande communicatiekanalen wordt het beschikbaar komen van het vraagprogramma gecommuniceerd.

Kleindier Magazine Augustus 2020

Kleindier Magazine Augustus 2020

Ook in de augusts editie van Kleindier Magazine krijgt de cavia en een fokker weer aandacht.

Tijdens de rondgang langs een aantal leden van P. K. V. Vorden, die dit jaar haar 100 jarig jubileum viert, werd ook een bezoek gebracht aan Koen Winkelhorst. Koen is als 14 jarig jeugdlid door een toenmalig ander jeugdlid  Manoah Luimes op het spoor van de cavia gezet en door Joyce Ruesink onder de hoede genomen. Koen is over de laatste vier jaar uitgegroeid tot een verdienstelijk Gladhaar roodbont en rood (al dan niet Engels gekruind) fokker met aantoonbare resultaten. In dit verhaal zie je hoe een aantal NCC leden hun enthousiasme en kennis hebben kunnen doorgeven aan een nieuw lid.

Verder wordt er in een ander artikel aandacht besteed aan de in Nederland nog niet erkende kleur Coffee. In het stuk wordt ingegaan op de verschillende kleurnuances en omschrijvingen die in verschillende landen gehanteerd worden. Als afsluiting wordt de hoop uitgesproken dat een aantal fokkers deze kleur willen omarmen en dit gezamenlijk tot een constante kleur/kwaliteit willen gaan brengen.

Cavia-Promotiedagen tijdens Oneto en Dierenparade Noordshow

Cavia-Promotiedagen tijdens Oneto en Dierenparade Noordshow

 

In samenwerking met Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), Oneto, Dierenparade Noordshow en de NCC wordt er als proef een tweetal eendaagse cavia-promotiedagen georganiseerd.

Deze gaan plaatsvinden tijdens de nationale  kleindier-tentoonstellingen Oneto (zaterdag 5 december) en Noordshow (zaterdag 9 januari) en zijn toegankelijk voor KLN leden, internationale inzenders en alle NCC leden, ook als deze (nog) geen lid zijn van de KLN.

Enige restrictie is dat niet KLN leden niet meedelen in de specifiek door de KLN beschikbaar gestelde prijzen. Prijzen beschikbaar gesteld door Oneto, Noordshow en de NCC zijn voor iedere cavia inzender toegankelijk.

Het is de bedoeling dat er een grote diverse diergroep cavia’s op deze promotidagen aanwezig zijn als promotie van de Cavia en de kleindier-liefhebberij in het algemeen.

Door het wegvallen van een drietal NCC caviadagen en een groot aantal kleindieren-tentoonstellingen is dit een uitgelezen mogelijkheid om de gefokte cavia’s nog een paar keer te showen.

Resultaten behaald tijdens deze promotiedagen kunnen meetellen met het “NCC fokkerskampioenschap 2020” waarover al eerder informatie beschikbaar is gemaakt.

Al enkele jaren wordt er tijdens de Oneto kleindierenshow het “Garvo ras van het jaar” geselecteerd. Het  Garvo ras van het jaar is bedoeld om extra aandacht te geven aan een ras en/of specifieke kleur, hiervoor worden ook speciale prijzen ter beschikking gesteld. Tijdens Oneto 2020 is de keuze gevallen op de “Borstelhaar Cavia”.

Op dit moment vindt er tussen de verschillende organisaties overleg plaats over hoe invulling te geven aan de cavia promotiedagen. Hierbij wordt natuurlijk ook gekeken naar nu geldende en eventueel veranderende Corona regels. Op het moment dat er meer relevante informatie beschikbaar is dan zullen wij dit mailen en publiceren op onze Web en Facebookpagina.

Voor vragen en of opmerkingen kan je terecht bij het NCC bestuur via caviaclub@outlook.com of de directe e-mailadressen die staan vermeld op de Webpagina https://www.caviaclub.nl/bestuur/

 

Met vriendelijke groet,

 

Het NCC Bestuur

 

Juli Update NCC

Juli Update NCC

 

 

Door het gebruik van online vergadermogelijkheden is het voor ons als NCC bestuur mogelijk om regelmatig te overleggen. Op dit moment overleggen wij maandelijks en passen de frequentie aan als de situatie hierom vraagt.
In ons overleg hebben weer een aantal onderwerpen de revue gepasseerd deze worden hieronder puntsgewijs vermeld inclusief toelichting.

Annulering NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020
De geldende Corona Regels maakt het onmogelijk om op de beschikbare locatie een Caviadag te organiseren die recht doet aan de titel “NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden“. Verschillende opties zijn bekeken om de veiligheid van inzenders, keurmeesters en andere betrokkenen te garanderen. Stuk voor stuk resulteerde dit in oplossingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van de NCC Caviadagen.

Reactie NCC op KLN discussiestuk “Leidraad fokbeleid Kleindier Liefhebbers Nederland”
De NCC ontving eerder dit jaar een KLN discussiestuk “Leidraad fokbeleid Kleindier Liefhebbers Nederland”.
In het discussiestuk is het volgende opgenomen:

Voor cavia’s is het niet gewenst om te fokken met cavia’s met haarloosheid en tegelijk erfelijke orgaanziekten.

De NCC heeft hier als volgt op gereageerd:
Gelet op de overleggen en uitgewisselde correspondentie ten tijde van de voorlopige erkenning van de Skinny cavia in 2017 waren er op dat moment geen redenen, ook niet op basis van dierenwelzijn, om de voorlopige erkenning niet te geven.

Ons inziens zijn er geen redenen om de “haarloosheid” als voorbeeld te gebruiken.

Mochten er nieuwe inzichten/onderzoeken/rapporten ten grondslag liggen aan het benoemen van de “haarloosheid” als voorbeeld bij Cavia’s dan vernemen wij dit graag.

Verder lezen wij in het voorbeeld dat er een relatie zou zijn tussen de “haarloosheid” en tegelijk erfelijke orgaanziekten. Lezen wij dit juist, zo ja, op welke informatie is dit gebaseerd.

Vanuit de NCC blijven wij streven naar een definitieve erkenning conform “Richtlijn voor de erkenning van cavia’s en kleine knaagdieren “

Sponsoring NCC
Sponsorgelden maken een groot deel uit van de NCC begroting en zijn daarom van belang om NCC activiteiten te organiseren en te bekostigen zonder hiervoor een substantiële bijdrage te vragen via bijvoorbeeld contributiegelden.
Binnen het NCC bestuur wordt er gewerkt aan een sponsorpakket dat (aspirant-)sponsoren inzicht geeft in de mogelijkheden van sponsoring.
Er wordt ingegaan op NCC Club, event (bv. NCC Caviadag) en ad-hoc sponsoring, vertaald in Goud, Zilver en Brons.
NCC (bestuurs-)leden kunnen met dit pakket makkelijker het gesprek aangaan met mogelijke sponsoren.

NCC leden BBQ
Binnenkort gaat er een uitnodiging uit naar alle NCC leden voor een leden BBQ. We houden jullie op de hoogte.

Stand van zaken contributie
Na een eerdere oproep zijn er alweer een aantal betalingen ontvangen. Diegene die nog niet betaald hebben kunnen een herinnering van onze penningmeester via de mail verwachten.

NCC Flyer
De NCC flyer met achtergrondinformatie over onze club en de mogelijkheid geeft om makkelijk lid te worden is gedrukt en kan gedeeld worden. Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met secretaris via caviaclub@outlook.com .

Cavia promotiedagen tijdens Nationale KLN tentoonstellingen
Op dit moment zijn er gesprekken met de KLN om te kijken naar de mogelijkheden om NCC leden die geen lid zijn van de KLN toch de mogelijkheid te geven om in te schrijven bij “Oneto” en “de Noordshow”. Het zou hier gaan om een proef (alleen dit seizoen) ter promotie van de cavia tijdens deze Nationale shows. Wij houden jullie op de hoogte rond dit onderwerp.

Ledenlijst update
Als het goed is hebben alle leden een mail gekregen waarin aangegeven kan worden of ze kunnen aangeven of ze al dan niet opgenomen worden in de ledenlijst en welke cavia’s gefokt worden. Tot nu toe hebben al verschillende leden hun ingevulde lijst ingevuld en teruggestuurd aan caviaclub@outlook.com . voor diegene die dit nog niet gedaan hebben is het verzoek om dit alsnog te doen.

Caviakeuring 18 oktober
Op dit moment wordt er onderzocht of er 18 oktober in Tiel een Caviakeuring gehouden kan worden die voldoet aan de geldende Corona Regels. Mocht dit doorgang vinden dan worden jullie hierover geïnformeerd.

Mochten er vanuit de leden onderwerpen zijn die besproken kunnen worden in het NCC bestuursoverleg stuur dan een mail aan caviaclub@outlook.com of e-mail een bestuurslid via het adres dat vermeld wordt op bestuur .

Voor nu geldt nog steeds, pas vooral goed op jezelf en je naasten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020 geannuleerd

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020 geannuleerd

Tijdens ons laatste NCC bestuursoverleg hebben wij moeten beslissen dat de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van zaterdag 19 september 2020 geen doorgang kan vinden. 

De geldende Corona Regels maakt het onmogelijk om op de beschikbare locatie een Caviadag te organiseren die recht doet aan de titel “NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden“. Verschillende opties zijn bekeken om de veiligheid van inzenders, keurmeesters en andere betrokkenen te garanderen. Stuk voor stuk resulteerde dit in oplossingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van de NCC Caviadagen. 

Op dit moment zijn wij als NCC bestuur in overleg met een aantal leden en tentoonstelling organisaties om te onderzoeken welke mogelijkheden er op dit moment nog wel zijn om Caviadagen/-keuringen te organiseren. Wij hopen jullie hierover de komende weken te informeren. 

Voor nu geldt nog steeds, pas vooral goed op uzelf en uw naasten.

 

Met vriendelijke groet,

 Het NCC Bestuur

Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Deze maand wordt er in twee artikelen aandacht besteed aan de cavia. Het eerste artikel gaat over ons gewaardeerde Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) lid en cavia keurmeester Luc de Donder uit het Belgische Dendermonde. Hierin vertelt Luc dat de kleindierliefhebberij met de paplepel is ingegeven en dit gecontinueerd is nadat hij, nu 35 jaar geleden, kennis kreeg aan zijn vrouw.

Een tweede artikel gaat over de Skinny cavia. In Europa heeft deze variant een verschillende erkenningsstatus per land.  In Nederland heeft deze variant sinds een paar jaar een voorlopige erkenning. In Denemarken, Zweden, Noorwegen en Hongarije is er een volledige erkenning.

In Nederland wordt er ook regelmatig negatief gesproken over de Skinny. Soms zonder enige argumentatie, een andere keer verwijzend naar dierenwelzijn. Ook in een discussiestuk van de KLN over het fokbeleid wordt het fokken van de skinny als niet wenselijk betitelt. Het idee is dat vele voor- en tegenstanders hun persoonlijke smaak de voorkeur geven boven feitelijkheden. Nu valt er over smaak te twisten, maar kan dit niet ten grondslag liggen aan beslissingen over het al dan niet toelaten/-kennen van deze variant.

Vanuit de NCC zien wij de discussie omtrent de skinny met vertrouwen tegemoet, mits dat deze gevoerd gaat worden met de juiste (onderbouwde) argumentatie.

Leden-/Clublijst Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Leden-/Clublijst Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Regelmatig krijgen caviafokkers en bestuursleden van de NCC vragen van collega fokkers wie welke dieren in welke kleurslagen fokt. Voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 kon deze informatie gevonden worden in de fokkerslijst zoals deze gepubliceerd was op de NCC webpagina. Door de persoonsgegevens die zijn opgenomen in deze lijst, voldeed deze niet aan het “Stappenplan Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming NCC” en is daarom verwijderd van onze webpagina. Verder is een fokkerslijst van belang voor de NCC om zicht te houden op de gefokte dieren zodat eventueel haarstructuren en/of kleuren die in de vergetelheid dreigen te raken onder de aandacht te brengen binnen onze club zodat een grote diversiteit behouden kan blijven. Als NCC bestuur willen wij weer een fokkerslijst onder onze leden uitgeven. De bedoeling is om een fokkerslijst op te zetten die voldoet aan het “Stappenplan Privacy beleid AVG NCC”. Leden worden standaard opgenomen in de fokkerslijst die beschikbaar is binnen het bestuur van de NCC (clublijst) zoals vermeld in het stappenplan. Alleen leden die aangeven om opgenomen te worden in de fokkerslijst die onder leden wordt verdeeld gaan hier vermeld worden (ledenlijst). Dus niet iedereen op de “clublijst” wordt automatisch op de “ledenlijst” vermeld. Via de “ledenlijst” kan het eenvoudiger worden om met elkaar in contact te komen voor het uitwisselen van fokmateriaal. Niet leden hebben geen toegang tot de “ledenlijst”. Niet leden kunnen een mail sturen aan de secretaris van de NCC (caviaclub@outlook.com) met specifieke wensen over haarstructuur, kleur, tekening, geslacht en fok-geschiktheid en deze zal een mail sturen aan NCC leden uit de club/leden lijst die mogelijk dieren hebben die voldoen aan de opgegeven wensen. Het is aan de leden om zelf in contact te gaan met diegene die de vraag gesteld heeft. De NCC zal bij verdere bemiddeling geen rol spelen. Leden moeten aangeven of zij op deze manier benaderd mogen worden door de NCC secretaris. Leden kunnen op deze zelfde manier in contact komen met leden die alleen vermeld staan op de “clublijst”. NCC leden krijgen binnenkort een formulier via mail waarin ze kunnen aangeven met welke informatie ze willen worden vermeld in de Club-/Ledenlijst.
Informatiefolder beschikbaar voor NCC leden t.b.v. nieuwe cavia eigenaren/liefhebbers.

Informatiefolder beschikbaar voor NCC leden t.b.v. nieuwe cavia eigenaren/liefhebbers.

De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) heeft voor haar leden die cavia’s verkopen, die niet gebruikt worden voor tentoonstellingen en hun eigen fokprogramma, een informatiefolder beschikbaar gesteld die meegegeven kan worden aan nieuwe caviaeigenaren/liefhebbers.
 
In deze folder kan informatie worden opgenomen van de verkochte cavia zoals soort, kleur, leeftijd en fokkers informatie. Verder wordt er informatie gegeven over de voeding, verzorging, huisvesting en ziektes.
De meeste NCC leden hebben deze informatiefolder al ontvangen als toevoeging aan de mail “Mei update NCC bestuur”. Mocht u NCC lid zijn en deze mail nog niet hebben ontvangen laat het ons dan weten door een mail te sturen aan caviaclub@outlook.com.
Binnenkort wordt er ook een flyer beschikbaar gesteld die aan eventuele geïnteresseerde gegeven kan worden die lid willen worden van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC). In deze folder is informatie opgenomen over de NCC en waarvoor wij staan, wat je als NCC lid mag verwachten en een vereenvoudigde manier om lid te worden. wij houden u op de hoogte.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport