Nieuws

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 juni 2021

 

I.v.m. de Coronamaatregelen zal de ALV dit jaar digitaal plaatsvinden, leden die hieraan deel willen nemen kunnen een mail sturen (onderwerp: Algemene leden vergadering) aan de secretaris (caviaclub@outlook.com) en zullen dan een uitnodiging inclusief google Meet link ontvangen.

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur

 

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.

   Verkiezing kascontrolecommissie

 1. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend Angele Bergsma (secretaris)  Esther van Vliet (bestuurslid) beide zijn herkiesbaar.
 • Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk   aanmelden via caviaclub@outlook.com .

 

Noot: Indien zich tegenkandidaten beschikbaar stellen, zal de hoofdelijke stemming hierover worden uitgesteld en zal hiervoor een uitzonderlijke ALV worden vastgesteld op een moment dat fysiek overleg weer mogelijk is ivm de dan geldende coronaregels. Reden hiervoor is dat stemming over personen binnen de NCC anoniem plaatsvinden.

Schema van aftreden:

 • Secretaris 2021
 • Penningmeester 2022
 • Voorzitter 2023
 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering

Roy Burgers overleden

Roy Burgers overleden

Onwerkelijk is het bericht dat wij ontvingen dat Roy Burgers was overleden.

Nog geen week geleden was er contact geweest en sprak hij vol enthousiasme over zijn dieren en dat hij uitkeek naar de tijd wanneer ze weer geshowd konden worden.

Roy & Priscilla waren onafscheidelijk en mogen gezien worden als promotors van de caviahobby met hun kwalitatieve inzendingen bij veel verschillende shows, waar ze werden gewaardeerd met hoge F (fraai) en U (uitmuntend) predicaten.

Wat gaan wij Roy zijn gedrevenheid, enthousiasme en vrolijkheid op de shows missen.

Onze steun gaat uit naar Priscilla, familie en vrienden.

Wij wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

NCC Bestuur

Nieuwjaarsgroet en contributie per 1 januari 2021

Nieuwjaarsgroet en contributie per 1 januari 2021

Namens het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) wensen wij iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2021 en hopen elkaar later dit jaar te ontmoeten bij één van de NCC activiteiten. Via www.caviaclub.nl wordt de agenda up-to-date gehouden. Op dit moment zijn alle activiteiten nog onder voorbehoud van dan geldende coronaregels

NCC Contributie per 1 januari 2021
Tijdens de algemene leden vergadering (ALV) van 9 februari 2020 is besloten om geen contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2021 door te voeren. De veranderingen die zijn besloten:
· Éénmalig administratie kosten voor nieuwe leden (€5,00) is per 1 januari 2021 komen te vervallen;
· Contributie + toezenden van het NCC jaarboek zal per 1 januari 2021 als één bedrag worden afgerekend.

Contributie (inclusief toezenden NCC jaarboek):
Seniorleden: €15,00
Jeugdleden: €12,50
Combinaties: €17,50

Contributie kan voldaan worden t.a.v. Nederlandse Caviafokkersclub
IBAN/SEPA nummer: NL47RABO0139037845
BIC nummer: RABONL2U

Opzeggen
 van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com.

Aanmelden
 Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is mogelijk via Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)
Stuur hiervoor een mail aan de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com.
December update NCC Bestuur

December update NCC Bestuur

Als NCC bestuur hebben wij ons laatste overleg van 2020 gehad en hebben lopende zaken besproken:

 

Jaarboek 2020/21:
De eerste artikelen en advertenties aangeleverd door leden en bestuur zijn aangeleverd en zijn in het eerste ontwerp van het jaarboek opgenomen. Het is nog altijd mogelijk om artikelen en/of advertenties aan te leveren. Artikelen en advertenties kunnen nog gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende advertentiekosten kunnen worden overgemaakt aan Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.

De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:

NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro

· Hele Pagina : 20,00 Euro

Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro

· Hele Pagina : 40,00 Euro

 

Algemene Leden Vergadering (ALV):

Traditie getrouw zou de NCC ALV begin februari plaatsvinden in Tiel. De verwachting is dat het in februari nog niet mogelijk is om met de leden samen te komen voor deze ALV. Als bestuur is er besloten om de ALV uit te stellen en later een nieuwe datum te communiceren. Deze datum zal volgens de NCC statuten voor 30 juni 2021 zijn. Mocht het op de nieuwe datum onverhoopt nog niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen dan zal er een video vergadering georganiseerd worden, zodat de NCC leden kunnen deelnemen aan deze ALV.

 

Controle dierenwelzijn:

We hebben de eerste reacties van leden ontvangen en hebben vragen gesteld aan verschillende instanties. Hierop zijn reacties ontvangen en aanvullende vragen gesteld. Naar verwachting kunnen de NCC leden over 1 a 2 maanden een update via de mail verwachten.

 

2020 is een veel bewogen jaar geworden maar als bestuur hopen wij dat dit snel achter ons kunnen laten en willen via deze weg iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en bovenal een gezond 2021 toewensen en hopen elkaar snel weer te zien bij één van de cavia activiteiten.
Tot die tijd, let goed op jezelf en je naasten.
Cavia’s in november editie Kleindier Magazine

Cavia’s in november editie Kleindier Magazine

Het Kleindier Magazine (KM) van november is wederom het lezen waard, ook voor cavia geïnteresseerde.

 

Een artikel geschreven door Anneke Vermeulen geeft inzicht in het fokken van de Engels en Amerikaans gekruinde varianten. Er wordt ingegaan op het ontstaan van deze varianten en de puntverdeling zoals deze wordt gehanteerd tijdens keuringen. Bij het onderdeel fokken wordt ingegaan op het kruisen van gladkop x gekruinde dieren en geadviseerd dat startende fokkers van deze gekruinde varianten starten met meerdere koppels.

 

Wilfried Lombary schrijft over zijn bezoek aan duizendpoot Alex Cloosterin die naast caviakeurmeester/fokker ook interesses heeft voor de Watermaalse baarkriel, Indiase pauwstaart, Poolse langsnavel en als afsluiting ook de schilderpenseel hanteert.

Alex verteld over de moeilijkheid om buff cavia’s te fokken in de juiste kleurnuance en dat hij hiervoor fokmateriaal uit het buitenland heeft gehaald.

 

Niet alleen cavia gerelateerd maar voor iedereen interessant wordt er, niet voor het eerst, in deze KM ingegaan op de “Hobby- of bedrijfsmatige dierhouderij”.

Digitale Oneto 2020 inclusief jeugdshow

Digitale Oneto 2020 inclusief jeugdshow

In een jaar waar maar een beperkt aantal kleindieractiviteiten doorgang konden vinden i.v.m. de geldende Corona beperkingen, heeft de organisatie Nationale Kleindiertentoonstelling Oneto het initiatief genomen om een digitale versie van deze show te organiseren.

Als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) verlenen wij graag onze medewerking en stellen graag het volgende prijzenpakket beschikbaar:
 • Oorkonde Beste van de Show, op 1 na, op 2 na,
 • Oorkonde Beste Gladhaar, beste Stuctuurhaar, beste Langhaar, beste Skinny en beste N.E. van de show,
 • Oorkonde voor beste van de jeugd, op 1na, op 2 na,
 • Oorkonde voor beste Borstelhaar van de show ( Garvo Ras van het Jaar).
Als NCC nodigen wij alle (niet) NCC leden uit om deel te nemen aan dit initiatief en hopen dat de cavia in ruime mate aanwezig is en gepromoot wordt.
 • Inschrijving sluit 24 november 2020
 • Kosten: € 2,50 (Administratiekosten) per inzender en € 1,00 per dier/foto dat ingestuurd/geupload wordt. Wil men een dier te koop aanbieden dan komen er € 2,00 per dier aan verkoopkosten bij.
 • Bekendmaking uitslagen 5 december 2020
 • Vraagprogramma is beschikbaar via deze link

 

Oktober update NCC Bestuur

Oktober update NCC Bestuur

Gelet op de vakantieperiode de vele annuleringen van tentoonstellingen zijn de afgelopen periode een aantal korte overleggen geweest waarvan hier een aantal behandelde onderwerpen:
 
Cavia promotiedagen tijdens de nationale kleindierenshows Oneto en Noordshow:

Door het annuleren van beide shows is er overleg geweest met Oneto en Noordshow waarin is afgesproken om te proberen de promotiedagen in het volgende show seizoen alsnog te laten plaatsvinden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van de KLN.

 
Definitieve erkenning Skinny:
Als voorbereiding op de definitieve erkenning van de Skinny cavia is een brief verzonden aan het KLN bestuur en de relevante commissies. In deze brief is verwoord dat de argumenten die gebruikt werden om niet een definitieve maar een voorlopige erkenning te geven zijn achterhaald of niet worden onderbouwd door uitgevoerde onderzoeken.
 
I.v.m. het annuleren van de Noordshow, de aangewezen show voor erkenning van de verschillende diergroepen kan hier geen erkenning plaatsvinden. Reglementair zal de KLN een alternatieve show aanwijzen, maar naar verwachting gaan er de komende periode geen shows plaatsvinden. De standaard commissie Cavia’s en Kleine knagers in overleg met de KLN om te zoeken naar alternatieven.
 
Voorbereidingen Jaarboek 2020/21:
Voorbereidingen voor het samenstellen van het Jaarboek 2020/21 is gestart. Het verzoek aan leden is om aan te geven of zij in deze editie hun advertentie opgenomen willen zien. Advertenties kunnen gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende kosten kunnen worden overgemaakt aan Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.
 
De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:
 
NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro
· Hele Pagina : 20,00 Euro
 
Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro
· Hele Pagina : 40,00 Euro
 
Controle dierenwelzijn:
Over de laatste periode hebben we van leden vernomen dat er dierenwelzijn controles hebben plaatsgevonden bij cavia houders/fokkers. Hierover kunnen de NCC leden binnenkort een mail verwachten. Mochten cavia houders/fokkers ervaring hebben met deze controles en deze willen delen met de NCC dan kunnen ze dit doen via een “Persoonlijk Bericht (PB)” of email aan caviaclub@outlook.com. Eventueel gedeelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld
Thea van der Vliet – Kramer overleden

Thea van der Vliet – Kramer overleden

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat Thea van der Vliet maandag 14 september op negenenzeventig jarige leeftijd is overleden.

 

Thea is al vanaf 1986 lid van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en is een gewaardeerd Gladhaar driekleur en borstelhaar fokker geweest.

 

Naast de caviafok was Thea ook bestuurlijk actief en is ze o.a. negen jaar penningmeester geweest en heeft zich ingezet voor de NCC stand/winkel bij de verschillende cavia/kleindier-evenementen. Thea’s activiteiten zijn gewaardeerd en Thea is hiervoor bedeeld met de ere titel “NCC Lid van Verdienste”.

 Wij wensen haar man, (klein-)kinderen, verdere familie en vrienden sterkte bij dit onmetelijke verlies.

Het bestuur – Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

“Borstelhaar” Cavia-ras van het jaar tijdens cavia promotiedag Oneto 2020

“Borstelhaar” Cavia-ras van het jaar tijdens cavia promotiedag Oneto 2020

Vorig jaar werd er al geschreven in een lokaal “Huis aan huisblad”:

 De Oneto kleindierenshow heeft zich in 66 jaar ontwikkeld tot een groot publieksevenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen dieren bewonderen en informatie vinden over het houden verzorgen van onder meer hoenders, konijnen, cavia’s, sierduiven, eenden, parkieten en andere diersoorten.

 Binnen al deze aanwezige diergroepen wordt er nu al een paar jaar per groep “Het Garvo ras van het jaar” geselecteerd. Het ras van het jaar wordt tijdens de show in het zonnetje gezet en er worden extra prijzen ter beschikking gesteld voor dit ras.

In samenwerking met de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en het tentoonstellings bestuur is voor Oneto 2020 de keuze gevallen op het caviaras de “Bostelhaar”.

 De borstelhaar, vaak simpelweg borstel genoemd, is bij liefhebbers vooral een term voor dierenwinkel dieren met een paar kruinen hier en daar. In fokkersland is de immer nieuwsgierige borstel echter een heel ander begrip en een moeilijk ras om foutloos te fokken. Borstels staan bekend als vrolijke, drukke cavia’s die erg nieuwsgierig zijn. Op shows hoor je regelmatig een borstelhaar boven het geluid van andere cavia’s uitkomen.

Via de bestaande communicatiekanalen wordt het beschikbaar komen van het vraagprogramma gecommuniceerd.

Kleindier Magazine Augustus 2020

Kleindier Magazine Augustus 2020

Ook in de augusts editie van Kleindier Magazine krijgt de cavia en een fokker weer aandacht.

Tijdens de rondgang langs een aantal leden van P. K. V. Vorden, die dit jaar haar 100 jarig jubileum viert, werd ook een bezoek gebracht aan Koen Winkelhorst. Koen is als 14 jarig jeugdlid door een toenmalig ander jeugdlid  Manoah Luimes op het spoor van de cavia gezet en door Joyce Ruesink onder de hoede genomen. Koen is over de laatste vier jaar uitgegroeid tot een verdienstelijk Gladhaar roodbont en rood (al dan niet Engels gekruind) fokker met aantoonbare resultaten. In dit verhaal zie je hoe een aantal NCC leden hun enthousiasme en kennis hebben kunnen doorgeven aan een nieuw lid.

Verder wordt er in een ander artikel aandacht besteed aan de in Nederland nog niet erkende kleur Coffee. In het stuk wordt ingegaan op de verschillende kleurnuances en omschrijvingen die in verschillende landen gehanteerd worden. Als afsluiting wordt de hoop uitgesproken dat een aantal fokkers deze kleur willen omarmen en dit gezamenlijk tot een constante kleur/kwaliteit willen gaan brengen.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport