Nieuws

Erelid Anneke Vermeulen-Slik in het zonnetje gezet

Erelid Anneke Vermeulen-Slik in het zonnetje gezet

Nederlandse Cavifokkers Club (NCC) Erelid Anneke Vermeulen-Slik in het zonnetje gezet tijdens KLN ALV van 23 oktober 2021

Werd Anneke vorig jaar al verrast tijdens een eerdere KLN bijeenkomst met het erelidmaatschap van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Is het aantal onderscheidingen tijdens de KLN ALV van 23 oktober nogmaals uitgebreid.

Zo werd de “Hoogendijk-Wilson Eere Wisselbeker” aan een enigszins sprakeloze Anneke uitgereikt.

De commissie tot toekenning van den “Hoogendijk-Wilson Eere Wisselbeker” schrijft in oud Hollands :

Telke jare tot te wijzen aan een Nederlander of Nederlandsche, die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt jegens de Nederlandsche rasfokkerij in het algemeen, kent deze Eere Wisselbeker toe in de jaren 2021 aan Mw. A. M. Vermeulen-Slik. 

Daarnaast ontving Anneke ook nog de KLN “Master Class Oorkonde” met de volgende onderbouwing:

 Het bestuur en de leden van Kleindier Liefhebbers Nederland in de algemene ledenvergadering op zaterdag 23 oktober 2021 bijeen.

Besluit de hoogste KLN onderscheiding “Master Class” toe te kennen aan Mevrouw Anneke Vermeulen-Slik, te Apeldoorn.

Voor haar jaren lange en deskundige inzet voor de KLN. Zij verrichte haar werkzaamheden in diverse functies en rollen.

De kleindier liefhebberij is haar daarvoor zeer erkentelijk.

KLN waardeerd en eert Anneke Vermeulen-Slik op deze wijze. Dat uw activiteiten stimulerend mogen werken op de andere leden.

Als Nederlandse Caviafokkers Club onderschrijven wij de mooie woorden zoals deze tijdens de KLN bijeenkomst zijn uitgesproken en willen wij ons Erelid Anneke van harte feliciteren en hopen dat zij haar “ambassadeurschap” voor de Cavialiefhebberij nog lang zal blijven vervullen

 

Foto van de huldiging is beschikbaar gesteld door Jan Bosch/Kleindier Magazine

Hanzeshow Kampen 2021

Hanzeshow Kampen 2021

Omdat verschillende open- en verenigingstentoonstellingen geannuleerd worden ben je misschien opzoek naar een alternatief om jouw cavia’s te showen. 

Misschien is de “Hanzeshow”  die 17 & 18 december in Kampen georganiseerd wordt door HKSV Kampen wel zo’n alternatief. 

Deze show maakt onderdeel uit van de NCC topfokkers-competitie, dus voor NCC leden interessant om aan mee te doen. Bovendien waren hier de afgelopen jaren 100+ cavia’s te bewonderen, genoeg concurrentie dus.

Verder enkele kenmerken: Laag inschrijfgeld, goed gevulde prijzenpot, goede keurmeesters, gezelligheid, diverse districtshows van speciaalclubs en als klap op de vuurpijl: De provinciale bondsshow van Overijssel.  

De sluitingsdatum van inschrijven is 24 november, maar wel alvast een opmerking daarover, wacht niet te lang met inschrijven om te voorkomen dat de show vol is! De afgelopen jaren was het maximum aantal dieren al voor de sluitingsdatum bereikt, iets wat ook dit jaar zomaar eens het geval kan zijn door andere geannuleerde tentoonstellingen. 

In de bijlages vinden jullie het vraagprogramma en inschrijfformulier van de Hanzeshow op https://www.hksv-kampen.nl/index.php/hanzeshow-2021. Op de website vind je ze ook inclusief de actuele informatie rondom de show.

Joh Qualm van wieg tot graf

Joh Qualm van wieg tot graf

In de rubriek “van wieg tot graf” in het Algemeen Dagblad van maandag 18 oktober wordt er aandacht besteed aan de breed gewaardeerde keurmeester Joh Qualm die recentelijk op 89 jarige leeftijd overleden is.

In deze rubriek gericht op de “Haagse” omgeving wordt het verhaal verteld van markante regiogenoten die overleden zijn.

In dit artikel wordt een inkijkje gegeven in het leven van Joh met daarin de vele raakvlakken met de “harige” (konijnen, Cavia’s en kleine knagers) kant van de kleindierensport en op welke manier de altijd spraakzame Joh toch ook sprakeloos kon worden.  

Kort overzicht Algemene Leden Vergadering (ALV)

Kort overzicht Algemene Leden Vergadering (ALV)

Zaterdag 26 juni jl. hebben we als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) onze Algemene Leden Vergadering (ALV) digitaal gehouden. Normaal gesproken zou deze in februari hebben plaatsgevonden maar door Covid-19 was deze zo lang als mogelijk uitgesteld om eventueel een fysiek overleg samen met de NCC leden mogelijk te maken. Door de bestaande regels was dat jammer genoeg niet mogelijk en heeft de ALV digitaal plaatsgevonden.

 

Enigszins waren het aantal NCC leden dat zich had opgegeven tegenvallend maar stond dit een levendige discussie over een aantal onderwerpen niet in de weg.

 

Notulen van de vorige ALV  en verslagen van de secretaris en penningmeester zijn besproken en ongewijzigd goedgekeurd.

De penningmeester heeft het belang van sponsoren aangegeven en aan alle leden gevraagd om rond te kijken of ze in eigen omgeving sponsoren kunnen vinden. Binnen de NCC kennen we verschillende sponsor mogelijkheden. Sponsoren kunnen hun medewerking geven aan regionaal georganiseerde NCC Caviadagen of de NCC organisatie. In de communicatie op de veel bezochte NCC web-/facebookpagina worden de sponsoren meegenomen.

Mocht je een sponser op het oog hebben neem dan gerust contact op met het NCC bestuur via ons emailadres caviaclub@outlook.com.

 

De bestuurssamenstelling zal het komend jaar niet verander, aftredende bestuursleden waren herkiesbaar. Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaatst met een paar NCC leden om eventueel toe te treden tot het NCC bestuur. Eventueel zal hierover bij de volgende ALV (februari 2022) gestemd kunnen worden

 

Het NCC bestuur zal het komende jaar richten op de volgende onderwerpen:

 • Dierenwelzijn – controles LID
 • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 • Wet Dieren en haar recente aanpassingen
 • Topfokkers competitie
 • Uitbreiding Bestuur
 • Erkenning Skinny (doorlopende voorlopige erkenning)
 • Sponsering

 

Ook dit jaar waren er weer leden 40 en 25 jaar lid van de NCC. Deze jubilarissen zijn in het zonnetje gezet en hebben een boeket en attentie gekregen.

 

In de rondvraag kwamen de volgende vragen:

 • Commissie die dierenwelzijn onderzoekt voordat een cavia (kleurslag/haarstructuur) wordt aangeboden ter erkenning
 • Relatie tussen Kleindier Liefhebbers Nederland en de NCC (meepraten speciaalclubs over richting KLN)
 • NCC Informatiefolder toesturen aan leden die contact hebben met cavia geïnteresseerde en mogelijk nieuwe leden van de NCC
 • Graag extra verwijzing in het jaarboek naar NCC Web- en Facebookpagina
 • Het drukken van het jaarboek kan waarschijnlijk goedkopen
 • Gaat de NCC de Europashow 2022 Kielce Polen promoten ondersteunen

 

Er wordt aangegeven op bovenstaande vragen terug te komen na overleg binnen het bestuur. NCC leden worden hierover op de hoogte gehouden doormiddel van de updates na bestuursvergaderingen.

 

Voorzitter sluit na het bedanken van de aanwezige leden en bestuur voor hun inbreng de ALV na ongeveer ander halfuur.

Dierendagshow Ulft 2 oktober 2021

Dierendagshow Ulft 2 oktober 2021

Na een lange show loze periode i.v.m. de coronasituatie gaat het nu toch echt weer van start, de eerste jongdierendagen vinden plaats kort na de zomervakantie en vanaf oktober begint het reguliere showseizoen weer.

Zaterdag 2 oktober zal de dierendagshow, georganiseerd door “Konijnen- en Pluimvee fokkers- vereniging “Silvolde en Omstreken” in Ulft plaatsvinden. De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) zal hieraan haar medewerking verlenen en tellen de resultaten mee voor de NCC Topfokker Competitie 2021 (https://www.caviaclub.nl/ncc-topfokker-competitie).

Naast het tentoonstellingsprijzenpakket zijn er door een NCC sponsor extra prijzen ter beschikking gesteld:

€ 5,00 Fraaiste collectie (Bij minimale deelname van 5 collecties)

Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en kleurslag: 1 cavia C Klasse, 1 cavia B Klasse, 1 cavia A klasse en een vierde cavia na eigen keuze. Er moeten zowel mannelijke als vrouwelijke dieren in de collectie aanwezig zijn.

€ 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid

Bij 51 t/m 100 dieren:

€ 10,00 voor het fraaiste dier

€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij meer dan 100 dieren:

€ 25,00 voor het fraaiste dier

€ 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na

€ 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na

 

Tentoonstellingsinformatie:

Noot: NCC leden die ook lid zijn van de Kliendier Liefhebbers Nederland (KLN) kunnen deelnemen aan deze tentoonstelling.

Kleindier Magazine (KM) artikel over een controles “Wet Dieren”

Kleindier Magazine (KM) artikel over een controles “Wet Dieren”

Ook bij caviafokkers/liefhebbers komen controles op basis van deze wet regelmatiger voor en roept bij de gecontroleerde steeds weer vragen op. Dit wordt nog meer aangewakkerd door berichtgeving rond de recente aanpassingen op deze wet.

In het artikel van KM wordt ingegaan op de vertrekpunten van de wet met de vijf vrijheden voor de dieren, op welke wijze de wet wordt gehandhaafd (wie voert de controles uit) en de onduidelijkheden die betrekking hebben op onze hobbyfokkerij, met name de wijze van huisvesting en de definitie van “Bedrijfsmatig handelen”.

Wij als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) roepen onze leden op om eventuele ervaring met betrekking tot deze controles met ons te delen, zodat wij direct of via Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en KleindierNed, (indien nodig) in overleg kunnen treden met de daarvoor bevoegde instanties.

Landelijke inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID) is de instantie die over het algemeen controles uitvoert. In eerste instantie gebeurt dit op basis van meldingen via 114 (Red een dier) maar in grotere mate ook op basis van “te koop” aangeboden cavia’s via Marktplaats.

Reacties i.v.m. controles “Wet Dieren” of andere dierenwelzijnsvragen/opmerkingen kunnen aan de NCC gemaild worden via cavia.kleindiercontroles@gmail.com . Om privacy te garanderen is dit emailadres alleen toegankelijk voor de voorzitter van de NCC en zal alleen geanonimiseerde informatie na goedkeuring van de eigenaar breder gedeeld worden. Dit zal in het NCC A.V.G. reglement worden opgenomen.

Proefnummer Kleindier Magazine aanvragen

U hebt de mogelijkheid om eenmalig een proefnummer aan te vragen, zodat u daarna kunt beslissen of u een abonnement wilt nemen.

U kunt ook de inhoud van oudere nummers inkijken, ga daarvoor naar het Online archief.

 

Klik hier om een proefnummer aan te vragen

Informatie folder Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) beschikbaar

Informatie folder Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) beschikbaar

In de tijd dat er geen shows georganiseerd konden worden ivm de Corona situatie, hebben wij als NCC bestuur de tijd gebruikt om een NCC informatiefolder op te zetten.

De NCC informatiefolder geeft achtergrond van onze doelen als cavia speciaalclub:

 • de gezondheid en het welzijn van de cavia in stand te houden en te bevorderen
 • de eigenschappen volgens de ras standaard van de cavia in stand te houden respectievelijk te verbeteren
 • fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen

Op welke manier realiseert de NCC dit:

 • het houden en steunen van (eendaagse-) keuringen, tentoonstellingen
 • het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie, bevorderen van lezingen en technische dagen
 • het uitgeven van een jaarboek en ander voorlichtingsmateriaal
 • het zo nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de cavia

Verder is er een inschrijfformulier opgenomen om lid te worden van de NCC, voor diegene die onze doelen onderschrijven en eventueel cavia’s wil inschrijven bij een van onze NCC Caviadagen.

 

Deze folder zal uitgedeeld worden tijdens de NCC cavia- en promotiedagen maar is eventueel ook te bestellen via het emailadres caviaclub@outlook.com onder vermelding van “promotie folder”.

Topfokker Competitie 2021

Topfokker Competitie 2021

NCC Topfokker Competitie 2021

2021 is doorgegaan zoals 2020 was afgelopen, geen mogelijkheden om cavia activiteiten doorgang te laten vinden. Het is de verwachting dat er na de zomerperiode weer mogelijkheden komen om onze caviahobby tijdens shows uit te dragen. Omdat dit te laat komt voor de onder de NCC vlag georganiseerde NCC caviadagen, hebben wij als bestuur gemeend om de spelregels voor de NCC Topfokker Competitie voor dit showseizoen aan te passen zodat ieder NCC lid hieraan mee kan doen, ook als deze geen KLN lid is.

 

Niet KLN leden kunnen hun cavia’s inzenden tijdens de cavia promotiedagen die worden gehouden tijden de Oneto en Noordschow. Door de beste beoordelingen op te tellen van niet drie maar twee tentoonstellingen is de Topfokker Competitie ook toegankelijk voor NCC leden die nog geen KLN lid zijn.

 

Voor de topfokker-competitie kunnen NCC leden dieren inzenden tijdens een aantal door de NCC aangewezen open KLN tentoonstellingen.

Een NCC lid kan punten verdienen tijdens deelname aan de geselecteerde tentoonstellingen over een periode van één lidmaatschap-/kalenderjaar. Om deze gelijk te laten lopen kan de huldiging van kampioenen samenvallen met de NCC algemene leden vergadering die normaliter in februari gehouden wordt.

 

Een NCC lid kan algemeen, gladhaar, structuur, langhaar, N.E. en jeugdlid topfokker-kampioen worden. De drie beste resultaten tijdens een geselecteerde tentoonstelling tellen mee voor het kampioenschap in de specifieke haargroepen. De hoogste scores over de verschillende haargroepen aan het einde van het kampioensjaar komen in aanmerking voor het Algemeen topfokker-Kampioenschap.

Verkregen punten lopen gelijk aan het gegeven predicaat.


Tentoonstellingen waar NCC leden dieren kunnen inschrijven die meedoen aan het NCC clubkampioenschap:

 

Open tentoonstellingen (toegankelijk voor NCC Leden met een aanvullend KLN lidmaatschap):
• Dierendagshow Ulft 2 oktober 2021 (eendaagse KLN)
• Van Pallandtshow 29 t/m 31 oktober (meerdaagse KLN)
• Deltashow 13 november 2021 (eendaagse KLN)
• Hanzeshow 17 en 18 december 2021 (meerdaagse KLN)
• Boskoop 13 t/m 16 januari 2022 (meerdaagse KLN)

Open tentoonstellingen (toegankelijk voor NCC en KLN Leden):
• Oneto 5 december 2021 (eendaagse cavia promotie dag)
• Noordshow 22 januari 2022 (eendaagse cavia promotie dag)

De uitslagen worden centraal door de NCC geregistreerd. Leden sturen een foto van de volledige keuringskaart naar een daarvoor speciaal opgezette emailadres (nccclubkampioenschap@gmail.com).

Als een lid aan meerdere NCC geselecteerde tentoonstellingen mee doet dan tellen de beste 2 resultaten.

Prijzenpakket:
De volgende prijzen bestaan uit een oorkonde (in lijst)
Algemeen NCC Fokkerskampioen (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen gladhaar (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen structuurhaar (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen langhaar (1e, 2e, 3e plaats)
NCC Fokkerskampioen N.E. (1e, 2e, 3e plaats)

Mogelijke voordelen/doelen:
• Toegankelijk voor alle NCC leden (ook voor diegene die geen lidmaatschap hebben bij de KLN)
• Meer animo door gespreide (regionale) tentoonstellingslocaties
• Meer Cavia’s op door NCC geselecteerde tentoonstellingen
• Deelname is mogelijk tijdens één- en meerdaagse tentoonstellingen.
Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 juni 2021

 

I.v.m. de Coronamaatregelen zal de ALV dit jaar digitaal plaatsvinden, leden die hieraan deel willen nemen kunnen een mail sturen (onderwerp: Algemene leden vergadering) aan de secretaris (caviaclub@outlook.com) en zullen dan een uitnodiging inclusief google Meet link ontvangen.

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur

 

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.

   Verkiezing kascontrolecommissie

 1. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend Angele Bergsma (secretaris)  Esther van Vliet (bestuurslid) beide zijn herkiesbaar.
 • Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk   aanmelden via caviaclub@outlook.com .

 

Noot: Indien zich tegenkandidaten beschikbaar stellen, zal de hoofdelijke stemming hierover worden uitgesteld en zal hiervoor een uitzonderlijke ALV worden vastgesteld op een moment dat fysiek overleg weer mogelijk is ivm de dan geldende coronaregels. Reden hiervoor is dat stemming over personen binnen de NCC anoniem plaatsvinden.

Schema van aftreden:

 • Secretaris 2021
 • Penningmeester 2022
 • Voorzitter 2023
 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering

Roy Burgers overleden

Roy Burgers overleden

Onwerkelijk is het bericht dat wij ontvingen dat Roy Burgers was overleden.

Nog geen week geleden was er contact geweest en sprak hij vol enthousiasme over zijn dieren en dat hij uitkeek naar de tijd wanneer ze weer geshowd konden worden.

Roy & Priscilla waren onafscheidelijk en mogen gezien worden als promotors van de caviahobby met hun kwalitatieve inzendingen bij veel verschillende shows, waar ze werden gewaardeerd met hoge F (fraai) en U (uitmuntend) predicaten.

Wat gaan wij Roy zijn gedrevenheid, enthousiasme en vrolijkheid op de shows missen.

Onze steun gaat uit naar Priscilla, familie en vrienden.

Wij wensen hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

NCC Bestuur

W. van der Panne Handel & Transport