Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 10 februari 2024 

Locatie: Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te Tiel
Aanvang 13:00 uur

Agenda

1. Opening Voorzitter

2. Vaststellen agendapunten

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen vorige ledenvergadering

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag Penningmeester

7. Verslag kascontrolecommissie

 • Verkiezing kascontrolecommissie

8. Bestuursverkiezing

 • Secretaris (Angele Bergsma) aftredend maar herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering
schriftelijk aanmelden via caviaclub@outlook.com

9. Schema van aftreden

 • Penningmeester 2025.
 • Voorzitter 2026
 • Secretaris 2027.

10.Bestuursbeleid en planning

11. Eren en waarderen

12.Uitreiking topfokkerscompetitie

13.Rondvraag

14.Sluiting van de vergadering

Toegang en stemrecht.

 • Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging die hun contributie hebben voldaan voor het lopende verenigingsjaar.
 • Alle aanwezige leden zijn
  verplicht de presentielijst te tekenen.
 • Over de toelating van introducés en andere personen beslist het bestuur.
 • Ieder gewoon lid, lid van verdienste, ereleden, combinaties en fokkerijen van de vereniging, niet geschorst,
  heeft één stem.
 • Stemmen per volmacht is toegestaan met de beperking dat slechts één volmacht per aanwezig lid is
  toegestaan.

W. van der Panne Handel & Transport