Nieuws

Digitale Oneto 2020 inclusief jeugdshow

Digitale Oneto 2020 inclusief jeugdshow

In een jaar waar maar een beperkt aantal kleindieractiviteiten doorgang konden vinden i.v.m. de geldende Corona beperkingen, heeft de organisatie Nationale Kleindiertentoonstelling Oneto het initiatief genomen om een digitale versie van deze show te organiseren.

Als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) verlenen wij graag onze medewerking en stellen graag het volgende prijzenpakket beschikbaar:
  • Oorkonde Beste van de Show, op 1 na, op 2 na,
  • Oorkonde Beste Gladhaar, beste Stuctuurhaar, beste Langhaar, beste Skinny en beste N.E. van de show,
  • Oorkonde voor beste van de jeugd, op 1na, op 2 na,
  • Oorkonde voor beste Borstelhaar van de show ( Garvo Ras van het Jaar).
Als NCC nodigen wij alle (niet) NCC leden uit om deel te nemen aan dit initiatief en hopen dat de cavia in ruime mate aanwezig is en gepromoot wordt.
  • Inschrijving sluit 24 november 2020
  • Kosten: € 2,50 (Administratiekosten) per inzender en € 1,00 per dier/foto dat ingestuurd/geupload wordt. Wil men een dier te koop aanbieden dan komen er € 2,00 per dier aan verkoopkosten bij.
  • Bekendmaking uitslagen 5 december 2020
  • Vraagprogramma is beschikbaar via deze link

 

Oktober update NCC Bestuur

Oktober update NCC Bestuur

Gelet op de vakantieperiode de vele annuleringen van tentoonstellingen zijn de afgelopen periode een aantal korte overleggen geweest waarvan hier een aantal behandelde onderwerpen:
 
Cavia promotiedagen tijdens de nationale kleindierenshows Oneto en Noordshow:

Door het annuleren van beide shows is er overleg geweest met Oneto en Noordshow waarin is afgesproken om te proberen de promotiedagen in het volgende show seizoen alsnog te laten plaatsvinden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van de KLN.

 
Definitieve erkenning Skinny:
Als voorbereiding op de definitieve erkenning van de Skinny cavia is een brief verzonden aan het KLN bestuur en de relevante commissies. In deze brief is verwoord dat de argumenten die gebruikt werden om niet een definitieve maar een voorlopige erkenning te geven zijn achterhaald of niet worden onderbouwd door uitgevoerde onderzoeken.
 
I.v.m. het annuleren van de Noordshow, de aangewezen show voor erkenning van de verschillende diergroepen kan hier geen erkenning plaatsvinden. Reglementair zal de KLN een alternatieve show aanwijzen, maar naar verwachting gaan er de komende periode geen shows plaatsvinden. De standaard commissie Cavia’s en Kleine knagers in overleg met de KLN om te zoeken naar alternatieven.
 
Voorbereidingen Jaarboek 2020/21:
Voorbereidingen voor het samenstellen van het Jaarboek 2020/21 is gestart. Het verzoek aan leden is om aan te geven of zij in deze editie hun advertentie opgenomen willen zien. Advertenties kunnen gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende kosten kunnen worden overgemaakt aan Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.
 
De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:
 
NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro
· Hele Pagina : 20,00 Euro
 
Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro
· Hele Pagina : 40,00 Euro
 
Controle dierenwelzijn:
Over de laatste periode hebben we van leden vernomen dat er dierenwelzijn controles hebben plaatsgevonden bij cavia houders/fokkers. Hierover kunnen de NCC leden binnenkort een mail verwachten. Mochten cavia houders/fokkers ervaring hebben met deze controles en deze willen delen met de NCC dan kunnen ze dit doen via een “Persoonlijk Bericht (PB)” of email aan caviaclub@outlook.com. Eventueel gedeelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld
Thea van der Vliet – Kramer overleden

Thea van der Vliet – Kramer overleden

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat Thea van der Vliet maandag 14 september op negenenzeventig jarige leeftijd is overleden.

 

Thea is al vanaf 1986 lid van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en is een gewaardeerd Gladhaar driekleur en borstelhaar fokker geweest.

 

Naast de caviafok was Thea ook bestuurlijk actief en is ze o.a. negen jaar penningmeester geweest en heeft zich ingezet voor de NCC stand/winkel bij de verschillende cavia/kleindier-evenementen. Thea’s activiteiten zijn gewaardeerd en Thea is hiervoor bedeeld met de ere titel “NCC Lid van Verdienste”.

 Wij wensen haar man, (klein-)kinderen, verdere familie en vrienden sterkte bij dit onmetelijke verlies.

Het bestuur – Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

“Borstelhaar” Cavia-ras van het jaar tijdens cavia promotiedag Oneto 2020

“Borstelhaar” Cavia-ras van het jaar tijdens cavia promotiedag Oneto 2020

Vorig jaar werd er al geschreven in een lokaal “Huis aan huisblad”:

 De Oneto kleindierenshow heeft zich in 66 jaar ontwikkeld tot een groot publieksevenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen dieren bewonderen en informatie vinden over het houden verzorgen van onder meer hoenders, konijnen, cavia’s, sierduiven, eenden, parkieten en andere diersoorten.

 Binnen al deze aanwezige diergroepen wordt er nu al een paar jaar per groep “Het Garvo ras van het jaar” geselecteerd. Het ras van het jaar wordt tijdens de show in het zonnetje gezet en er worden extra prijzen ter beschikking gesteld voor dit ras.

In samenwerking met de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en het tentoonstellings bestuur is voor Oneto 2020 de keuze gevallen op het caviaras de “Bostelhaar”.

 De borstelhaar, vaak simpelweg borstel genoemd, is bij liefhebbers vooral een term voor dierenwinkel dieren met een paar kruinen hier en daar. In fokkersland is de immer nieuwsgierige borstel echter een heel ander begrip en een moeilijk ras om foutloos te fokken. Borstels staan bekend als vrolijke, drukke cavia’s die erg nieuwsgierig zijn. Op shows hoor je regelmatig een borstelhaar boven het geluid van andere cavia’s uitkomen.

Via de bestaande communicatiekanalen wordt het beschikbaar komen van het vraagprogramma gecommuniceerd.

Kleindier Magazine Augustus 2020

Kleindier Magazine Augustus 2020

Ook in de augusts editie van Kleindier Magazine krijgt de cavia en een fokker weer aandacht.

Tijdens de rondgang langs een aantal leden van P. K. V. Vorden, die dit jaar haar 100 jarig jubileum viert, werd ook een bezoek gebracht aan Koen Winkelhorst. Koen is als 14 jarig jeugdlid door een toenmalig ander jeugdlid  Manoah Luimes op het spoor van de cavia gezet en door Joyce Ruesink onder de hoede genomen. Koen is over de laatste vier jaar uitgegroeid tot een verdienstelijk Gladhaar roodbont en rood (al dan niet Engels gekruind) fokker met aantoonbare resultaten. In dit verhaal zie je hoe een aantal NCC leden hun enthousiasme en kennis hebben kunnen doorgeven aan een nieuw lid.

Verder wordt er in een ander artikel aandacht besteed aan de in Nederland nog niet erkende kleur Coffee. In het stuk wordt ingegaan op de verschillende kleurnuances en omschrijvingen die in verschillende landen gehanteerd worden. Als afsluiting wordt de hoop uitgesproken dat een aantal fokkers deze kleur willen omarmen en dit gezamenlijk tot een constante kleur/kwaliteit willen gaan brengen.

Cavia-Promotiedagen tijdens Oneto en Dierenparade Noordshow

Cavia-Promotiedagen tijdens Oneto en Dierenparade Noordshow

 

In samenwerking met Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), Oneto, Dierenparade Noordshow en de NCC wordt er als proef een tweetal eendaagse cavia-promotiedagen georganiseerd.

Deze gaan plaatsvinden tijdens de nationale  kleindier-tentoonstellingen Oneto (zaterdag 5 december) en Noordshow (zaterdag 9 januari) en zijn toegankelijk voor KLN leden, internationale inzenders en alle NCC leden, ook als deze (nog) geen lid zijn van de KLN.

Enige restrictie is dat niet KLN leden niet meedelen in de specifiek door de KLN beschikbaar gestelde prijzen. Prijzen beschikbaar gesteld door Oneto, Noordshow en de NCC zijn voor iedere cavia inzender toegankelijk.

Het is de bedoeling dat er een grote diverse diergroep cavia’s op deze promotidagen aanwezig zijn als promotie van de Cavia en de kleindier-liefhebberij in het algemeen.

Door het wegvallen van een drietal NCC caviadagen en een groot aantal kleindieren-tentoonstellingen is dit een uitgelezen mogelijkheid om de gefokte cavia’s nog een paar keer te showen.

Resultaten behaald tijdens deze promotiedagen kunnen meetellen met het “NCC fokkerskampioenschap 2020” waarover al eerder informatie beschikbaar is gemaakt.

Al enkele jaren wordt er tijdens de Oneto kleindierenshow het “Garvo ras van het jaar” geselecteerd. Het  Garvo ras van het jaar is bedoeld om extra aandacht te geven aan een ras en/of specifieke kleur, hiervoor worden ook speciale prijzen ter beschikking gesteld. Tijdens Oneto 2020 is de keuze gevallen op de “Borstelhaar Cavia”.

Op dit moment vindt er tussen de verschillende organisaties overleg plaats over hoe invulling te geven aan de cavia promotiedagen. Hierbij wordt natuurlijk ook gekeken naar nu geldende en eventueel veranderende Corona regels. Op het moment dat er meer relevante informatie beschikbaar is dan zullen wij dit mailen en publiceren op onze Web en Facebookpagina.

Voor vragen en of opmerkingen kan je terecht bij het NCC bestuur via caviaclub@outlook.com of de directe e-mailadressen die staan vermeld op de Webpagina https://www.caviaclub.nl/bestuur/

 

Met vriendelijke groet,

 

Het NCC Bestuur

 

Juli Update NCC

Juli Update NCC

 

 

Door het gebruik van online vergadermogelijkheden is het voor ons als NCC bestuur mogelijk om regelmatig te overleggen. Op dit moment overleggen wij maandelijks en passen de frequentie aan als de situatie hierom vraagt.
In ons overleg hebben weer een aantal onderwerpen de revue gepasseerd deze worden hieronder puntsgewijs vermeld inclusief toelichting.

Annulering NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020
De geldende Corona Regels maakt het onmogelijk om op de beschikbare locatie een Caviadag te organiseren die recht doet aan de titel “NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden“. Verschillende opties zijn bekeken om de veiligheid van inzenders, keurmeesters en andere betrokkenen te garanderen. Stuk voor stuk resulteerde dit in oplossingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van de NCC Caviadagen.

Reactie NCC op KLN discussiestuk “Leidraad fokbeleid Kleindier Liefhebbers Nederland”
De NCC ontving eerder dit jaar een KLN discussiestuk “Leidraad fokbeleid Kleindier Liefhebbers Nederland”.
In het discussiestuk is het volgende opgenomen:

Voor cavia’s is het niet gewenst om te fokken met cavia’s met haarloosheid en tegelijk erfelijke orgaanziekten.

De NCC heeft hier als volgt op gereageerd:
Gelet op de overleggen en uitgewisselde correspondentie ten tijde van de voorlopige erkenning van de Skinny cavia in 2017 waren er op dat moment geen redenen, ook niet op basis van dierenwelzijn, om de voorlopige erkenning niet te geven.

Ons inziens zijn er geen redenen om de “haarloosheid” als voorbeeld te gebruiken.

Mochten er nieuwe inzichten/onderzoeken/rapporten ten grondslag liggen aan het benoemen van de “haarloosheid” als voorbeeld bij Cavia’s dan vernemen wij dit graag.

Verder lezen wij in het voorbeeld dat er een relatie zou zijn tussen de “haarloosheid” en tegelijk erfelijke orgaanziekten. Lezen wij dit juist, zo ja, op welke informatie is dit gebaseerd.

Vanuit de NCC blijven wij streven naar een definitieve erkenning conform “Richtlijn voor de erkenning van cavia’s en kleine knaagdieren “

Sponsoring NCC
Sponsorgelden maken een groot deel uit van de NCC begroting en zijn daarom van belang om NCC activiteiten te organiseren en te bekostigen zonder hiervoor een substantiële bijdrage te vragen via bijvoorbeeld contributiegelden.
Binnen het NCC bestuur wordt er gewerkt aan een sponsorpakket dat (aspirant-)sponsoren inzicht geeft in de mogelijkheden van sponsoring.
Er wordt ingegaan op NCC Club, event (bv. NCC Caviadag) en ad-hoc sponsoring, vertaald in Goud, Zilver en Brons.
NCC (bestuurs-)leden kunnen met dit pakket makkelijker het gesprek aangaan met mogelijke sponsoren.

NCC leden BBQ
Binnenkort gaat er een uitnodiging uit naar alle NCC leden voor een leden BBQ. We houden jullie op de hoogte.

Stand van zaken contributie
Na een eerdere oproep zijn er alweer een aantal betalingen ontvangen. Diegene die nog niet betaald hebben kunnen een herinnering van onze penningmeester via de mail verwachten.

NCC Flyer
De NCC flyer met achtergrondinformatie over onze club en de mogelijkheid geeft om makkelijk lid te worden is gedrukt en kan gedeeld worden. Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met secretaris via caviaclub@outlook.com .

Cavia promotiedagen tijdens Nationale KLN tentoonstellingen
Op dit moment zijn er gesprekken met de KLN om te kijken naar de mogelijkheden om NCC leden die geen lid zijn van de KLN toch de mogelijkheid te geven om in te schrijven bij “Oneto” en “de Noordshow”. Het zou hier gaan om een proef (alleen dit seizoen) ter promotie van de cavia tijdens deze Nationale shows. Wij houden jullie op de hoogte rond dit onderwerp.

Ledenlijst update
Als het goed is hebben alle leden een mail gekregen waarin aangegeven kan worden of ze kunnen aangeven of ze al dan niet opgenomen worden in de ledenlijst en welke cavia’s gefokt worden. Tot nu toe hebben al verschillende leden hun ingevulde lijst ingevuld en teruggestuurd aan caviaclub@outlook.com . voor diegene die dit nog niet gedaan hebben is het verzoek om dit alsnog te doen.

Caviakeuring 18 oktober
Op dit moment wordt er onderzocht of er 18 oktober in Tiel een Caviakeuring gehouden kan worden die voldoet aan de geldende Corona Regels. Mocht dit doorgang vinden dan worden jullie hierover geïnformeerd.

Mochten er vanuit de leden onderwerpen zijn die besproken kunnen worden in het NCC bestuursoverleg stuur dan een mail aan caviaclub@outlook.com of e-mail een bestuurslid via het adres dat vermeld wordt op bestuur .

Voor nu geldt nog steeds, pas vooral goed op jezelf en je naasten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020 geannuleerd

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020 geannuleerd

Tijdens ons laatste NCC bestuursoverleg hebben wij moeten beslissen dat de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van zaterdag 19 september 2020 geen doorgang kan vinden. 

De geldende Corona Regels maakt het onmogelijk om op de beschikbare locatie een Caviadag te organiseren die recht doet aan de titel “NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden“. Verschillende opties zijn bekeken om de veiligheid van inzenders, keurmeesters en andere betrokkenen te garanderen. Stuk voor stuk resulteerde dit in oplossingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van de NCC Caviadagen. 

Op dit moment zijn wij als NCC bestuur in overleg met een aantal leden en tentoonstelling organisaties om te onderzoeken welke mogelijkheden er op dit moment nog wel zijn om Caviadagen/-keuringen te organiseren. Wij hopen jullie hierover de komende weken te informeren. 

Voor nu geldt nog steeds, pas vooral goed op uzelf en uw naasten.

 

Met vriendelijke groet,

 Het NCC Bestuur

Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Deze maand wordt er in twee artikelen aandacht besteed aan de cavia. Het eerste artikel gaat over ons gewaardeerde Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) lid en cavia keurmeester Luc de Donder uit het Belgische Dendermonde. Hierin vertelt Luc dat de kleindierliefhebberij met de paplepel is ingegeven en dit gecontinueerd is nadat hij, nu 35 jaar geleden, kennis kreeg aan zijn vrouw.

Een tweede artikel gaat over de Skinny cavia. In Europa heeft deze variant een verschillende erkenningsstatus per land.  In Nederland heeft deze variant sinds een paar jaar een voorlopige erkenning. In Denemarken, Zweden, Noorwegen en Hongarije is er een volledige erkenning.

In Nederland wordt er ook regelmatig negatief gesproken over de Skinny. Soms zonder enige argumentatie, een andere keer verwijzend naar dierenwelzijn. Ook in een discussiestuk van de KLN over het fokbeleid wordt het fokken van de skinny als niet wenselijk betitelt. Het idee is dat vele voor- en tegenstanders hun persoonlijke smaak de voorkeur geven boven feitelijkheden. Nu valt er over smaak te twisten, maar kan dit niet ten grondslag liggen aan beslissingen over het al dan niet toelaten/-kennen van deze variant.

Vanuit de NCC zien wij de discussie omtrent de skinny met vertrouwen tegemoet, mits dat deze gevoerd gaat worden met de juiste (onderbouwde) argumentatie.

Leden-/Clublijst Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Leden-/Clublijst Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Regelmatig krijgen caviafokkers en bestuursleden van de NCC vragen van collega fokkers wie welke dieren in welke kleurslagen fokt. Voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 kon deze informatie gevonden worden in de fokkerslijst zoals deze gepubliceerd was op de NCC webpagina. Door de persoonsgegevens die zijn opgenomen in deze lijst, voldeed deze niet aan het “Stappenplan Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming NCC” en is daarom verwijderd van onze webpagina. Verder is een fokkerslijst van belang voor de NCC om zicht te houden op de gefokte dieren zodat eventueel haarstructuren en/of kleuren die in de vergetelheid dreigen te raken onder de aandacht te brengen binnen onze club zodat een grote diversiteit behouden kan blijven. Als NCC bestuur willen wij weer een fokkerslijst onder onze leden uitgeven. De bedoeling is om een fokkerslijst op te zetten die voldoet aan het “Stappenplan Privacy beleid AVG NCC”. Leden worden standaard opgenomen in de fokkerslijst die beschikbaar is binnen het bestuur van de NCC (clublijst) zoals vermeld in het stappenplan. Alleen leden die aangeven om opgenomen te worden in de fokkerslijst die onder leden wordt verdeeld gaan hier vermeld worden (ledenlijst). Dus niet iedereen op de “clublijst” wordt automatisch op de “ledenlijst” vermeld. Via de “ledenlijst” kan het eenvoudiger worden om met elkaar in contact te komen voor het uitwisselen van fokmateriaal. Niet leden hebben geen toegang tot de “ledenlijst”. Niet leden kunnen een mail sturen aan de secretaris van de NCC (caviaclub@outlook.com) met specifieke wensen over haarstructuur, kleur, tekening, geslacht en fok-geschiktheid en deze zal een mail sturen aan NCC leden uit de club/leden lijst die mogelijk dieren hebben die voldoen aan de opgegeven wensen. Het is aan de leden om zelf in contact te gaan met diegene die de vraag gesteld heeft. De NCC zal bij verdere bemiddeling geen rol spelen. Leden moeten aangeven of zij op deze manier benaderd mogen worden door de NCC secretaris. Leden kunnen op deze zelfde manier in contact komen met leden die alleen vermeld staan op de “clublijst”. NCC leden krijgen binnenkort een formulier via mail waarin ze kunnen aangeven met welke informatie ze willen worden vermeld in de Club-/Ledenlijst.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport