Nieuws

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020 geannuleerd

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020 geannuleerd

Tijdens ons laatste NCC bestuursoverleg hebben wij moeten beslissen dat de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van zaterdag 19 september 2020 geen doorgang kan vinden. 

De geldende Corona Regels maakt het onmogelijk om op de beschikbare locatie een Caviadag te organiseren die recht doet aan de titel “NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden“. Verschillende opties zijn bekeken om de veiligheid van inzenders, keurmeesters en andere betrokkenen te garanderen. Stuk voor stuk resulteerde dit in oplossingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van de NCC Caviadagen. 

Op dit moment zijn wij als NCC bestuur in overleg met een aantal leden en tentoonstelling organisaties om te onderzoeken welke mogelijkheden er op dit moment nog wel zijn om Caviadagen/-keuringen te organiseren. Wij hopen jullie hierover de komende weken te informeren. 

Voor nu geldt nog steeds, pas vooral goed op uzelf en uw naasten.

 

Met vriendelijke groet,

 Het NCC Bestuur

Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Deze maand wordt er in twee artikelen aandacht besteed aan de cavia. Het eerste artikel gaat over ons gewaardeerde Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) lid en cavia keurmeester Luc de Donder uit het Belgische Dendermonde. Hierin vertelt Luc dat de kleindierliefhebberij met de paplepel is ingegeven en dit gecontinueerd is nadat hij, nu 35 jaar geleden, kennis kreeg aan zijn vrouw.

Een tweede artikel gaat over de Skinny cavia. In Europa heeft deze variant een verschillende erkenningsstatus per land.  In Nederland heeft deze variant sinds een paar jaar een voorlopige erkenning. In Denemarken, Zweden, Noorwegen en Hongarije is er een volledige erkenning.

In Nederland wordt er ook regelmatig negatief gesproken over de Skinny. Soms zonder enige argumentatie, een andere keer verwijzend naar dierenwelzijn. Ook in een discussiestuk van de KLN over het fokbeleid wordt het fokken van de skinny als niet wenselijk betitelt. Het idee is dat vele voor- en tegenstanders hun persoonlijke smaak de voorkeur geven boven feitelijkheden. Nu valt er over smaak te twisten, maar kan dit niet ten grondslag liggen aan beslissingen over het al dan niet toelaten/-kennen van deze variant.

Vanuit de NCC zien wij de discussie omtrent de skinny met vertrouwen tegemoet, mits dat deze gevoerd gaat worden met de juiste (onderbouwde) argumentatie.

Leden-/Clublijst Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Leden-/Clublijst Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Regelmatig krijgen caviafokkers en bestuursleden van de NCC vragen van collega fokkers wie welke dieren in welke kleurslagen fokt. Voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 kon deze informatie gevonden worden in de fokkerslijst zoals deze gepubliceerd was op de NCC webpagina. Door de persoonsgegevens die zijn opgenomen in deze lijst, voldeed deze niet aan het “Stappenplan Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming NCC” en is daarom verwijderd van onze webpagina. Verder is een fokkerslijst van belang voor de NCC om zicht te houden op de gefokte dieren zodat eventueel haarstructuren en/of kleuren die in de vergetelheid dreigen te raken onder de aandacht te brengen binnen onze club zodat een grote diversiteit behouden kan blijven. Als NCC bestuur willen wij weer een fokkerslijst onder onze leden uitgeven. De bedoeling is om een fokkerslijst op te zetten die voldoet aan het “Stappenplan Privacy beleid AVG NCC”. Leden worden standaard opgenomen in de fokkerslijst die beschikbaar is binnen het bestuur van de NCC (clublijst) zoals vermeld in het stappenplan. Alleen leden die aangeven om opgenomen te worden in de fokkerslijst die onder leden wordt verdeeld gaan hier vermeld worden (ledenlijst). Dus niet iedereen op de “clublijst” wordt automatisch op de “ledenlijst” vermeld. Via de “ledenlijst” kan het eenvoudiger worden om met elkaar in contact te komen voor het uitwisselen van fokmateriaal. Niet leden hebben geen toegang tot de “ledenlijst”. Niet leden kunnen een mail sturen aan de secretaris van de NCC (caviaclub@outlook.com) met specifieke wensen over haarstructuur, kleur, tekening, geslacht en fok-geschiktheid en deze zal een mail sturen aan NCC leden uit de club/leden lijst die mogelijk dieren hebben die voldoen aan de opgegeven wensen. Het is aan de leden om zelf in contact te gaan met diegene die de vraag gesteld heeft. De NCC zal bij verdere bemiddeling geen rol spelen. Leden moeten aangeven of zij op deze manier benaderd mogen worden door de NCC secretaris. Leden kunnen op deze zelfde manier in contact komen met leden die alleen vermeld staan op de “clublijst”. NCC leden krijgen binnenkort een formulier via mail waarin ze kunnen aangeven met welke informatie ze willen worden vermeld in de Club-/Ledenlijst.
Informatiefolder beschikbaar voor NCC leden t.b.v. nieuwe cavia eigenaren/liefhebbers.

Informatiefolder beschikbaar voor NCC leden t.b.v. nieuwe cavia eigenaren/liefhebbers.

De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) heeft voor haar leden die cavia’s verkopen, die niet gebruikt worden voor tentoonstellingen en hun eigen fokprogramma, een informatiefolder beschikbaar gesteld die meegegeven kan worden aan nieuwe caviaeigenaren/liefhebbers.
 
In deze folder kan informatie worden opgenomen van de verkochte cavia zoals soort, kleur, leeftijd en fokkers informatie. Verder wordt er informatie gegeven over de voeding, verzorging, huisvesting en ziektes.
De meeste NCC leden hebben deze informatiefolder al ontvangen als toevoeging aan de mail “Mei update NCC bestuur”. Mocht u NCC lid zijn en deze mail nog niet hebben ontvangen laat het ons dan weten door een mail te sturen aan caviaclub@outlook.com.
Binnenkort wordt er ook een flyer beschikbaar gesteld die aan eventuele geïnteresseerde gegeven kan worden die lid willen worden van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC). In deze folder is informatie opgenomen over de NCC en waarvoor wij staan, wat je als NCC lid mag verwachten en een vereenvoudigde manier om lid te worden. wij houden u op de hoogte.

April update NCC bestuur

April update NCC bestuur

Door het gebruik van online vergader mogelijkheden is het voor ons als NCC bestuur mogelijk om regelmatig te overleggen. Op dit moment overleggen wij maandelijks en passen de frequentie aan als de situatie hierom vraagt.

In het apriloverleg hebben we de Corona situatie besproken en gekeken wat de huidige regels voor onze hobby betekenen. Op dit moment is het niet mogelijk om te organiseren zonder in de knoop te komen met deze regels. Als bestuur kijken we wel wat er in de loop van het jaar eventueel mogelijk zou kunnen zijn zonder afbreuk te doen aan de anderhalve meter realiteit. Eventuele ideeën hierover zullen met keurmeesters besproken worden. Deze worden ter zijner tijd ook met de leden gedeeld.

Door het wegvallen van een aantal NCC activiteiten is er ruimte voor het NCC bestuur gekomen om een nieuwe NCC flyer te maken waarin cavia geïnteresseerden kennis kunnen maken met onze vereniging en zich kunnen inschrijven. Verder worden bestaande folders bekeken en waar nodig aangepast. Eerste folder die wordt aangepast is voor NCC leden die soms overtollige dieren aan particulieren verkopen. Deze folder geeft onervaren cavialiefhebbers de eerste informatie over het houden, verzorgen en huisvesten van de net aangekochte cavia. NCC leden kunnen deze folder aanpassen met eigen (adres) informatie en een logo.

Door de Corona situatie hebben een aantal overleggen met de KLN (samenwerking / status NCC binnen KLN) de noordshow (Evaluatie 2020 editie) nog niet plaatsgevonden. Vanuit het NCC bestuur gaan we een voorstel doen voor een online overleg door middel van bijvoorbeeld Skype zodat we hier voortgang kunnen maken en wij jullie hierover kunnen informeren..

Ons mei overleg gaat na de 20ste plaatsvinden. Op die datum komt hopelijk meer informatie beschikbaar over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor kleinere samenkomsten/evenementen. Op dat moment zullen we als NCC bestuur kijken wat te doen met de geplande “fokkersdag & BBQ” van 29 augustus en de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van 19 september.

Veel NCC leden maken gebruik van de mogelijkheid om bij het inschrijven bij de NCC Caviadag Tiel hun NCC contributie te voldoen. Door het niet doorgaan van deze Caviadag hebben een aantal leden hun contributie voor het jaar 2020 nog niet voldaan. Het verzoek voor diegenen is dit alsnog te doen aan “Nederlandse Caviafokkersclub te IJsselmuiden” IBAN/SEPA NL47RABO0139037845.
Volgend jaar zal de NCC contributie via een automatische incasso plaatsvinden, hierover zullen de leden nog een mail ontvangen. Voor diegenen die liever geen automatische incasso willen is er de mogelijkheid om de contributie per verenigingsjaar in januari voldoen. Alle contributies die op 1 februari nog niet zijn ontvangen worden in februari via de automatische incasso geïnd.

Mochten leden nog onderwerpen hebben die in ons bestuur behandeld kunnen worden dan kunnen deze altijd contact opnemen met een bestuurslid of mailen met caviaclub@outlook.com.

Namens het bestuur pas goed op uzelf en uw naasten.

Entschema bij Cavia’s i.v.m. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) bericht in Kleindier Magazine (KM)

Entschema bij Cavia’s i.v.m. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) bericht in Kleindier Magazine (KM)

 

In Kleindier Magazine van maart onder de kopjes Raad van advies en april onder het kopje Dieren welzijn wordt er melding gemaakt van een initiatief van de KLN om een entschema voor cavia’s op te zetten.

Vanuit de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) hebben wij om aanvullende informatie gevraagd aan de KLN die middels een schrijven van Harry Arts (dierhouderij aangelegenheden KLN) is ontvangen.

In het ontvangen antwoord van de KLN wordt aangegeven dat er steeds meer gesproken over de integriteit van het individuele dier. Om deze reden zal de KLN aandacht besteden aan de gezondheid en welzijn van de verschillende diergroepen. Iets wat wij als NCC ook onderschrijven in onze statuten.

De berichten in de KM verwijzen naar een flyer die in de maak is waarin caviafokkers/liefhebbers worden geïnformeerd en/of geadviseerd over de mogelijkheden voor bescherming van hun dieren tegen ziekten via preventieve vaccinaties dit om behandelingen voor te zijn. Als voorbeeld zou gedacht kunnen worden aan het enten  tegen de Bordetella infectie.

Op dit moment kunnen verplichte entingen alleen opgelegd worden door de overheid en wel tegen aangifteplichtige dierziekten of in het geval dat een vaccinatie verplichting opgenomen wordt in het FB tentoonstelling reglement. Bij Cavia’s zijn geen aangifteplichtige dierziekten en is er niets bekend over het aanpassen van de reglementen op dit punt.

Op dit moment heeft de KLN een drietal flyers beschikbaar voor de diergroepen hoenders, konijnen, duiven.

 

Tussentijdse update van het NCC Bestuur

Tussentijdse update van het NCC Bestuur

Voordat er strengere richtlijnen gingen gelden heeft het NCC bestuur overleg gehad. Graag willen wij via deze weg een update geven van een paar besproken zaken.
Er is een verzoek gekomen om NCC bestuursberichten niet alleen te publiceren via de NCC Facebook- en webpagina’s maar ook via mail te versturen, dit omdat niet iedereen over facebook beschikt of regelmatig op de webpagina kijkt. Wij gaan bestuursberichten mailen naar NCC leden die ons hun emailadres hebben gegeven. I.v.m. de A.V.G. regels kan iemand die deze berichten niet wil ontvangen een antwoord terugsturen met het verzoek om verwijderd te worden uit deze mailinglijst.
Om kosten te besparen en de overleg frequentie te verhogen is er besloten dat bestuursvergaderingen ook via communicatie apps zoals bijvoorbeeld Skype gaan plaatsvinden. Hierdoor is het niet meer nodig dat iedereen naar een bepaalde locatie ergens in Nederland moet komen om te overleggen en kunnen we doorgaan, ook tijdens de Corona restricties.
De contributie voor 2021 zal worden aangepast zoals besproken en geaccordeerd tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2020. Door het samenvoegen van contributie en de verzendkosten van het jaarboek krijgen leden na het voldoen van de contributie automatisch het jaarboek toegezonden. Door het laten vervallen van het inschrijfgeld voor nieuwe leden hopen wij een drempel weg te nemen voor nieuwe leden. De contributie voor 2021 zal er als volgt uitzien:
Contributie inclusief het toezenden van het jaarboek:
Seniorleden: € 15,00
Jeugdleden: € 7,50
Combinaties: € 17,50
Verder wordt er onderzocht of contributie via een automatische incasso geïnd kan gaan worden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van individuele leden.
De NCC wil regelmatiger op NCC Caviadagen en KLN tentoonstellingen met voldoende cavia aandacht de cavia promoten middels een informatie stand. Hiervoor wordt nieuw materiaal ontwikkeld en beschikbaar informatie materiaal geüpdatet.
Met vriendelijke groet,
Het NCC Bestuur
Voordat er strengere richtlijnen gingen gelden heeft het NCC bestuur overleg gehad. Graag willen wij via deze weg een update geven van een paar besproken zaken.
Er is een verzoek gekomen om NCC bestuursberichten niet alleen te publiceren via de NCC Facebook- en webpagina’s maar ook via mail te versturen, dit omdat niet iedereen over facebook beschikt of regelmatig op de webpagina kijkt. Wij gaan bestuursberichten mailen naar NCC leden die ons hun emailadres hebben gegeven. I.v.m. de A.V.G. regels kan iemand die deze berichten niet wil ontvangen een antwoord terugsturen met het verzoek om verwijderd te worden uit deze mailinglijst.
Om kosten te besparen en de overleg frequentie te verhogen is er besloten dat bestuursvergaderingen ook via communicatie apps zoals bijvoorbeeld Skype gaan plaatsvinden. Hierdoor is het niet meer nodig dat iedereen naar een bepaalde locatie ergens in Nederland moet komen om te overleggen en kunnen we doorgaan, ook tijdens de Corona restricties.
De contributie voor 2021 zal worden aangepast zoals besproken en geaccordeerd tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2020. Door het samenvoegen van contributie en de verzendkosten van het jaarboek krijgen leden na het voldoen van de contributie automatisch het jaarboek toegezonden. Door het laten vervallen van het inschrijfgeld voor nieuwe leden hopen wij een drempel weg te nemen voor nieuwe leden. De contributie voor 2021 zal er als volgt uitzien:
Contributie inclusief het toezenden van het jaarboek:
Seniorleden: € 15,00
Jeugdleden: € 7,50
Combinaties: € 17,50
Verder wordt er onderzocht of contributie via een automatische incasso geïnd kan gaan worden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van individuele leden.
De NCC wil regelmatiger op NCC Caviadagen en KLN tentoonstellingen met voldoende cavia aandacht de cavia promoten middels een informatie stand. Hiervoor wordt nieuw materiaal ontwikkeld en beschikbaar informatie materiaal geüpdatet.
Met vriendelijke groet,
Het NCC Bestuur

Resultaat erkenningen cavia’s 2020

Resultaat erkenningen cavia’s 2020

Dit jaar werden er weer Cavia’s ingezonden ter (voorlopige/definitieve) erkenning tijdens Nationale Bondsshow Dierenparade Noordshow.
Alle aangebonden variaties zijn voorlopig erkend of erkenning is verlengd.
Aanvraag voor een erkenning in de kleuren:
Oranje agouti ; voorlopig erkend tot 1 april 2022.
Lux , in Chocolade en zwart; voorlopig erkend tot 1 april 2022.
Aanvraag voor een definitieve erkenning in de kleur:
Champagne; verlenging tot 1 april 2021.
Voortzetting erkenning tot 1 april 2021.
Skinny; geen opmerkingen, de dieren zijn zeer goed.
Formele communicatie over de erkenning zal nog plaatsvinden via een publicatie in “Kleindier Magazine”

 

Geannuleerde NCC Caviadagen Tiel en Woldendorp

Geannuleerde NCC Caviadagen Tiel en Woldendorp

In december kregen we de eerste geluiden vanuit China over een virus met de naam Corona dat gepaard ging met ernstige ziekteverschijnselen en dat veel mensen trof. Toen was het voor velen iets wat ver weg plaatsvond en leefde het idee dat het hier in Europa niet zo’n vaart zou gaan lopen. Nu een paar maanden verder weten we beter en is de realiteit doorgedrongen dat dit virus het dagelijkse leven van iedereen beïnvloedt.

De laatste paar weken zijn de berichten al doorgekomen dat een tweetal NCC Caviadagen, Tiel en Woldendorp, geen doorgang konden vinden i.v.m. de geldende regels en richtlijnen. Vanaf de eerste beperkingen is er overleg geweest tussen de Caviadag organisatoren en het NCC bestuur over de invloed van de steeds strenger wordende regels vanuit de overheid. Na het bekend worden van het verbod op evenementen met meer dan 100 personen was er snel de link gelegd met de NCC Caviadag in Tiel. De grootste Cavia show van Europa trekt jaarlijks meer dan 100 bezoekers. Omdat er in eerste instantie een einddatum op deze maatregel werd vermeld van 6 april bleef er nog een kleine kans dat deze Caviadag op 2 mei door zou kunnen gaan. Door de aangescherpte maatregelen en de langere periode dat deze regels van kracht blijven hebben de organisatoren van de Caviadagen Tiel en Woldendorp moeten besluiten om deze Caviadagen te annuleren. Er is vanuit beide organisaties tot de laatste dag met veel enthousiasme gewerkt aan de voorbereidingen om de Caviadagen weer een groot succes te laten worden. Veel sponsoren, (inter)nationale keurmeesters, andere vrijwilligers en NCC leden met ingeschreven dieren hadden hun medewerking al toegezegd. Dit maakte de beslissing niet makkelijk, maar wel onvermijdelijk. Vanuit het NCC bestuur waarderen wij de inzet van alle betrokkenen en bedanken we hen en hopen dat een volgende editie weer gewoon kan plaatsvinden.

Voor nu, pas vooral goed op u zelf en uw naasten.

Met vriendelijke groet,

Het NCC Bestuur

Uitslag (hoofdereprijzen) NCC Caviadag Rijssen 29 februari 2020

Uitslag (hoofdereprijzen) NCC Caviadag Rijssen 29 februari 2020

Zaterdag 29 februari werd voor het eerst de Nederlandse Cavia Club (NCC) Caviadag Rijssen gehouden in het gebouw van de plaatselijke Postduivenvereniging “het luchtvermaak”. Een mooie locatie waar de 167 ingezonden cavia’s volledig tot hun recht kwamen.

Na een goed verlopen keuring was de algemene mening dat deze Caviadag Rijssen voor herhaling vatbaar is.

 

Aan het einde van de dag werden de volgende inzenders met hoofdereprijzen bekroond.

 

Beste v/d Show              –    Combinatie Van Dijk – Schop               (Alpaca Bont zwart wit zeug C-klasse)

Beste A-klasse                –    Combinatie Van Dijk – Schop                (Borstelhaar Rood beer)

Beste B-klasse                –    Combinatie René en Dinie (Gladhaar Goud agouti zeug)

Beste C-klasse                –     Combinatie Van Dijk – Schop               (Alpaca Bont zwart wit zeug)

Beste NE-klasse             –     Monique van Helvoirt (Gladhaar blauw zeug C-klasse)

Beste v/d Jeugd             –     Charissa Schot (Gladhaar Goud agouti zeug A-klasse)

Beste Collectie               –     Combinatie Van Dijk – Schop               (Borstelhaar Rood)

Beste Langhaar              –     Combinatie Van Dijk – Schop               (Alpaca Bont zwart wit zeug C-klasse)

Beste Gladhaar              –      Priscilla Schriever (Driekleur (zwart-rood-wit) zeug A-klasse)

Beste structuurharige     –   Combinatie Van Dijk – Schop (Borstelhaar Rood beer A-klasse)

 

Leden die mee willen doen aan de NCC Topfokker competitie kunnen een foto met daarop de volledige keuringskaart  van hun drie beste resultaten per haarstructuur (gladhaar, structuur, langhaar en N.E.) mailen naar nccclubkampioenschap@gmail.com. Voor Jeugdleden gaat het om de drie beste resultaten ongeacht de haarstructuur.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport