Zaterdag 28 mei heeft de ALV van de NCC in Tiel plaatsgevonden. Door de vakantieperiode waren er veel afzeggingen, maar er waren verschillende vragen binnengekomen die tijdens de rondvraag behandeld zijn. 

Net iets na enen werd de vergadering geopend door middel van het welkom heten van alle aanwezige leden, waaronder een erelid en lid van verdienste, en het bestuur.

Er werd door de voorzitter kort stilgestaan bij het feit dat dit de eerste ALV was na meer dan twee jaar waar leden fysiek aanwezig konden zijn en de reden waarom de vergadering niet in februari maar in mei plaatsvond.

Ingekomen stukken zijn besproken en vragen werden tijdens de rondvraag behandeld.

Verslagen van de 2021 ALV en verslag van de secretaris zijn besproken en ongewijzigd goedgekeurd.

Penningmeester heeft inzicht gegeven over de financiële situatie, die als gezond mag worden aangemerkt. Verder is inzicht gegeven in de begroting waarin de specifieke eenmalige uitgaven zijn besproken.

De kascontrolecommissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het gevoerde financieel beleid en de verslaglegging hierover en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt door de aanwezige leden met unaniem applaus beantwoord.

Bij het punt bestuursverkiezing was onze penningmeester aftredend en herkiesbaar. Deze is door de aanwezige leden unaniem herkozen.

Omdat het huidige bestuur uit vijf leden bestond (volgens onze statuten de minimale grote), is er uitbreiding gezocht en gevonden binnen het NCC ledenbestand in de vorm van Jan Schop en Simone Hollmann. Beide zijn door de aanwezige leden gekozen en maken vanaf nu deel uit van het NCC bestuur.

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal er een taakverdeling plaatsvinden tussen de verschillende leden. Beide nieuwe leden hebben aangegeven dat ze toetreden als lid van het bestuur en geen onderdeel gaan uitmaken van het dagelijks bestuur. Hierdoor zal er dan ook geen verandering plaatsvinden binnen het dagelijks bestuur.

Tijdens de bestuur planning 2022/23zijn de volgende punten besproken.
NCC dagen (Tiel en IJmuiden)
NCC Topfokker Competitie (Tiel, IJmuiden, Ulft, Oneto, Kampen)
Leden BBQ
Controles LID en onze contacten/ervaringen
Jaarboek (bij voorkeur beschikbaar begin januari 2023 tijdens Noordshow)
ALV 2023 februari

Updaten/uitbreiden folder/informatie materiaal.

Tijden het eren en waarderen werd Filippien Koornneef als 25-jarig lid van de NCC in het zonnetje gezet. Verder werd de dit jaar geslaagde Henk Beltman naar voren gehaald om hem te feliciteren met het behalen van zijn C keurmeesterschap en werd hem na overhandiging van een bloemetje succes gewenst met de volgende examens.

Aansluitend vond de uitreiking van certificaten en wisselbekers plaats van de NCC Topfokker Competitie.

Tijdens de rondvraag zijn, naast de ingekomen vragen per mail, ook de vragen van de aanwezige leden behandeld.

Op verzoek van een aantal leden is, na dankzegging door de voorzitter voor de inbreng van de aanwezige leden, de vergadering om 15:00 gesloten.