Door het gebruik van online vergader mogelijkheden is het voor ons als NCC bestuur mogelijk om regelmatig te overleggen. Op dit moment overleggen wij maandelijks en passen de frequentie aan als de situatie hierom vraagt.

In het apriloverleg hebben we de Corona situatie besproken en gekeken wat de huidige regels voor onze hobby betekenen. Op dit moment is het niet mogelijk om te organiseren zonder in de knoop te komen met deze regels. Als bestuur kijken we wel wat er in de loop van het jaar eventueel mogelijk zou kunnen zijn zonder afbreuk te doen aan de anderhalve meter realiteit. Eventuele ideeën hierover zullen met keurmeesters besproken worden. Deze worden ter zijner tijd ook met de leden gedeeld.

Door het wegvallen van een aantal NCC activiteiten is er ruimte voor het NCC bestuur gekomen om een nieuwe NCC flyer te maken waarin cavia geïnteresseerden kennis kunnen maken met onze vereniging en zich kunnen inschrijven. Verder worden bestaande folders bekeken en waar nodig aangepast. Eerste folder die wordt aangepast is voor NCC leden die soms overtollige dieren aan particulieren verkopen. Deze folder geeft onervaren cavialiefhebbers de eerste informatie over het houden, verzorgen en huisvesten van de net aangekochte cavia. NCC leden kunnen deze folder aanpassen met eigen (adres) informatie en een logo.

Door de Corona situatie hebben een aantal overleggen met de KLN (samenwerking / status NCC binnen KLN) de noordshow (Evaluatie 2020 editie) nog niet plaatsgevonden. Vanuit het NCC bestuur gaan we een voorstel doen voor een online overleg door middel van bijvoorbeeld Skype zodat we hier voortgang kunnen maken en wij jullie hierover kunnen informeren..

Ons mei overleg gaat na de 20ste plaatsvinden. Op die datum komt hopelijk meer informatie beschikbaar over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor kleinere samenkomsten/evenementen. Op dat moment zullen we als NCC bestuur kijken wat te doen met de geplande “fokkersdag & BBQ” van 29 augustus en de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van 19 september.

Veel NCC leden maken gebruik van de mogelijkheid om bij het inschrijven bij de NCC Caviadag Tiel hun NCC contributie te voldoen. Door het niet doorgaan van deze Caviadag hebben een aantal leden hun contributie voor het jaar 2020 nog niet voldaan. Het verzoek voor diegenen is dit alsnog te doen aan “Nederlandse Caviafokkersclub te IJsselmuiden” IBAN/SEPA NL47RABO0139037845.
Volgend jaar zal de NCC contributie via een automatische incasso plaatsvinden, hierover zullen de leden nog een mail ontvangen. Voor diegenen die liever geen automatische incasso willen is er de mogelijkheid om de contributie per verenigingsjaar in januari voldoen. Alle contributies die op 1 februari nog niet zijn ontvangen worden in februari via de automatische incasso geïnd.

Mochten leden nog onderwerpen hebben die in ons bestuur behandeld kunnen worden dan kunnen deze altijd contact opnemen met een bestuurslid of mailen met caviaclub@outlook.com.

Namens het bestuur pas goed op uzelf en uw naasten.