Kort overzicht Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) Algemene Leden Vergadering (ALV)

Zaterdag 26 juni jl. hebben we als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) onze Algemene Leden Vergadering (ALV) digitaal gehouden. Normaal gesproken zou deze in februari hebben plaatsgevonden maar door Covid-19 was deze zo lang als mogelijk uitgesteld om eventueel een fysiek overleg samen met de NCC leden mogelijk te maken. Door de bestaande regels was dat jammer genoeg niet mogelijk en heeft de ALV digitaal plaatsgevonden.

Enigszins waren het aantal NCC leden dat zich had opgegeven tegenvallend maar stond dit een levendige discussie over een aantal onderwerpen niet in de weg.

Notulen van de vorige ALV en verslagen van de secretaris en penningmeester zijn besproken en ongewijzigd goedgekeurd.
De penningmeester heeft het belang van sponsoren aangegeven en aan alle leden gevraagd om rond te kijken of ze in eigen omgeving sponsoren kunnen vinden. Binnen de NCC kennen we verschillende sponsor mogelijkheden. Sponsoren kunnen hun medewerking geven aan regionaal georganiseerde NCC Caviadagen of de NCC organisatie. In de communicatie op de veel bezochte NCC web-/facebookpagina worden de sponsoren meegenomen.

Mocht je een sponsor op het oog hebben neem dan gerust contact op met het NCC bestuur via ons emailadres caviaclub@outlook.com.

De bestuurssamenstelling zal het komend jaar niet verander, aftredende bestuursleden waren herkiesbaar. Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaatst met een paar NCC leden om eventueel toe te treden tot het NCC bestuur. Eventueel zal hierover bij de volgende ALV (februari 2022) gestemd kunnen worden

Het NCC bestuur zal het komende jaar richten op de volgende onderwerpen:
• Dierenwelzijn – controles LID
• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
• Wet Dieren en haar recente aanpassingen
• Topfokkers competitie
• Uitbreiding Bestuur
• Erkenning Skinny (doorlopende voorlopige erkenning)

• Sponsering

Ook dit jaar waren er weer leden 40 en 25 jaar lid van de NCC. Deze jubilarissen zijn in het zonnetje gezet en hebben een boeket en attentie gekregen.

In de rondvraag kwamen de volgende vragen:
• Commissie die dierenwelzijn onderzoekt voordat een cavia (kleurslag/haarstructuur) wordt aangeboden ter erkenning
• Relatie tussen Kleindier Liefhebbers Nederland en de NCC (meepraten speciaalclubs over richting KLN)
• NCC Informatiefolder toesturen aan leden die contact hebben met cavia geïnteresseerde en mogelijk nieuwe leden van de NCC
• Graag extra verwijzing in het jaarboek naar NCC Web- en Facebookpagina
• Het drukken van het jaarboek kan waarschijnlijk goedkopen

• Gaat de NCC de Europashow 2022 Kielce Polen promoten ondersteunen

Er wordt aangegeven op bovenstaande vragen terug te komen na overleg binnen het bestuur. NCC leden worden hierover op de hoogte gehouden doormiddel van de updates na bestuursvergaderingen.

Voorzitter sluit na het bedanken van de aanwezige leden en bestuur voor hun inbreng de ALV na ongeveer ander halfuur.