Zaterdag 11 februari 2023 heeft de ALV van de NCC in Tiel plaatsgevonden. Voor het eerste weer in de vertrouwde periode, zo halverwege februari.

Net iets na enen werd de vergadering geopend door middel van het welkom heten van alle aanwezige leden, waaronder een erelid en lid van verdienste, en het bestuur.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van ons NCC lid Erik Huizer, deze wordt met een moment van stilte herdacht.

Het was bijna een normaal jaar, was er nog twijfel bij de start van het seizoen, uiteindelijk was de stand: Tiel 650 inzendingen, een beperkt bezochte ALV, een bijna volle NCC dag IJmuiden, eerste keer Ulft met 130 inzendingen, Kampen bijna 140 inzendingen en de Noordshow bijna 150 inzendingen. Daarom was daar de uitreiking van het gouden tientje, dit jaar aan Lotte Beltman. Oneto is niet doorgegaan, door het ontbreken van de veren.

Ulft en Noordshow was dit jaar voor het eerst open ook voor niet-KLN leden.  Dit is voor beide partijen gunstig geweest. De NCC heeft dit 10 nieuwe leden opgebracht en voor de KLN 5.

Verslagen van de ALV en secretaris en penningmeester 2022 zijn besproken en met een paar wijzigingen.

Penningmeester heeft inzicht gegeven over de financiële situatie, die als gezond mag worden aangemerkt. Verder is inzicht gegeven in de begroting waarin de specifieke eenmalige uitgaven zijn besproken.

De kascontrolecommissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het gevoerde financieel beleid en de verslaglegging hierover en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt door de aanwezige leden met unaniem applaus beantwoord.

Bij het punt bestuursverkiezing was onze voorzitter aftredend en herkiesbaar. Deze is door de aanwezige leden herkozen.

 

Tijdens het agendapunt Bestuursbeleid en planning is ruim stilgestaan bij de ambities van dit NCC bestuur:

Als eerste wordt er kort teruggekeken naar de besproken onderdelen tijdens de ALV 2022. Er wordt geconstateerd dat alle benoemde zaken zijn opgepakt en afgehandeld.

 • Per kwartaal een informatie bulletin sturen naar de leden met overzichten NCC/KLN activiteiten en interessante cavia informatie. Waar zijn we mee bezig, wat zijn de plannen. Ook de berichten die op Facebook worden geplaatst. Dit wordt niet altijd gelezen. Misschien als het ook gemaild wordt dat dit wel wordt gelezen. Komend jaar zal dit uitgevoerd gaan worden.
 • Screenen Statuten i.v.m. WBTR. Eerste screening is geweest, er hoeft niet heel veel te worden aangepast. Een paar dingen zullen toch aangepast kunnen worden. Wat te doen met leden die jonger zijn. Het is geen probleem om de leeftijd te verlagen voor NCC activiteiten. Het idee is om de leeftijd jeugdlid te verlagen naar 4 jaar. Dit moet worden ingebracht in de volgende ALV en daarna kan het aangepast in de statuten. Wat betreft de WBTR, we hebben nog 4 jaar om het voor elkaar te krijgen. Verder zal de beschrijving van het combinatielidmaatschap aangepast moeten worden.
 • Update informatie/foto’s Webpagina. Misschien komt er een remake van de website. Dit om het wat makkelijker leesbaar te maken. De website wordt 60 tot 80 keer per dag bezocht. Het meest wordt gezocht naar lid worden en naar ziektes.
 • Uitbreiden van onder NCC vlag georganiseerde Cavia Dagen
 • NCC Ledendag activiteit en gezellig samenzijn. Er wordt nagedacht wat mensen kan trekken. Eventueel vervroegen naar begin januari i.c.m. een nieuwjaarsborrel? Optie kan ook zijn in maart. Het kan ook zijn dat het vervalt door een derde NCC Caviadag. Als er mensen zijn met suggesties voor een locatie. Een activiteit voor samenzijn is de BBQ. Een nieuwjaarsborrel is misschien niet handig, er zijn al veel nieuwjaarsborrels.
  • Misschien in mei een optie. Met een activiteit erbij, genetica. Ook interessant voor nieuwe leden. Een leuke activiteit is om kinderen te laten keuren. Dit is ooit gedaan en is heel goed bevallen. Ideeën vanuit de leden zijn welkom. Vanuit de leden komt het idee voor een locatie: Dokcentrum in Kerkwijk. In de buurt van Zaltbommel. De kooien worden gedaan door kleindiervereniging Bruchem.

 

 • Voorstel is om in elke regio een show vanuit de NCC te promoten. Het zijn er nu 2, uitbreiden naar 3 of 4. Aanhaken bij een bestaande show is beter dan ergens vanaf het begin opstarten. Doelstelling is 100 + cavia’s.
  • Dierendagshow Ulft regio Oost
  • Hanzeshow Kampen regio Midden
  • Holwerd Regio Noord (Friesland show) is misschien een optie. Daar waren afgelopen jaar een vijftigtal dieren. Ze zijn zeer welwillend om mee te helpen en mee te denken. Enkele NCC bestuursleden hebben de voorzitter en secretaris gesproken.
  • Optie voor Regio West: laatste weekend in oktober in Oostvoorne een open show wordt gehouden. Hij gaat het bespreken in de komende vergadering van de vereniging.
  • Regio Zuid is nog in onderzoek
 • Activiteiten organiseren voor kinderen tijdens NCC georganiseerde/gepromote shows
 • Op en- aanmerkingen over de shows worden geëvalueerd. Over Noordshow en Dierendagshow Ulft zijn ook al diverse aandachtspunten aangedragen.
 • De NCC kan informatie over het deelnemen aan shows delen aan nieuwe leden. Deze nieuwe leden aan de hand nemen bij shows, uitleggen hoe het werkt met inkooien, prijzenschema’s etc.
 • Voortzetten overleg LID/KLN. Het verslag van het eerste overleg staat op bladzijde 54 van het jaarboek.

 

Eren en waarderen

We hebben dit jaar 2 jubilarissen. Beide niet aanwezig. Koos de Weerdt 25 jaar lid en Jan Snijder 40 jaar lid. Cor de Wagenaar geeft aan 61 jaar lid te zijn, in de administratie staat 59 jaar lid. Dit wordt nagekeken en zo nodig gecorrigeerd. Cor krijgt bloemen als oudste aanwezige lid.

Esther Ringnalda wordt bedankt voor haar hulp bij het samenstellen van het boekje.

 

Tijdens de rondvraag zijn, naast de ingekomen vragen per mail, ook de vragen van de aanwezige leden behandeld.

Na dankzegging door de voorzitter voor de inbreng van de aanwezige leden, de vergadering om 15:00 gesloten.

 

Kennisoverdracht

Jan Schop laat aan de hand van meegebrachte dieren zien waarop te letten bij het samenstellen van fokkoppels en verteld iets over kleurgenetica. Hierover later meer.

 

Als afsluiting van de dag is er de uitreiking van certificaten en wisselbekers behorend tot de topfokkerscompetitie 2022

 

Gladhaar

1 Combinatie Van Dijk Schop (581)

2 Combinatie Monster & Co (574)

3 Alexander van Ittersum (573)

Structuurhaar

1 Manuela Eilander (581)

2 Combinatie Van Dijk Schop (580,5)

3 Michael Heijkant (575,5)

Langharige

1 Combinatie Van Dijk Schop (581,5)

Jeugd kampioen

1 Casper Hoek (290 Tiel)

2 Julia Nijboer (284,5 Kampen)

3 Julia Boekhoud (283,5 Ulft)

Algemeen kampioen

Combinatie Van Dijk Schop (581,5)