Namens het NCC bestuur wensen wij jullie een voorspoedig en gezond nieuw jaar! Moge 2024 gevuld zijn met geluk, succes en natuurlijk prachtige cavia’s.

 

We kijken er enorm naar uit om elkaar te ontmoeten tijdens de Dierenparade Noordshow op 20 januari 2024. Een spectaculaire gelegenheid waar bijna 250 cavia’s in diverse kleurvariëteiten en haargroepen zullen schitteren. Een waar festijn voor cavialiefhebbers!

 

Tijdens deze bijzondere show zullen we tevens het NCC jaarboek uitdelen. Voor degenen die helaas niet aanwezig kunnen zijn, geen zorgen. We zullen ervoor zorgen dat het jaarboek veilig bij je thuis wordt bezorgd.

 

Verder willen we jullie herinneren aan de NCC Algemene Ledenvergadering op 10 februari in Tiel. Jullie aanwezigheid en betrokkenheid zijn van groot belang voor het succes van onze club.

Moge het komende jaar vol zijn met prachtige momenten, nieuwe vriendschappen en succesvolle fokervaringen. We kijken uit naar een geweldig jaar samen!

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2024


Locatie: 
Verenigingsgebouw T.K.V. Adres: Bulkweg 1 te Tiel

Tijd: 13:00 uur Datum: 10 februari 2024

1. Opening voorzitter.
2. Vaststellen agendapunten.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen vorige ledenvergadering.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Jaarverslag penningmeester.
7. Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing.
· Aftredend (secretaris) is herkiesbaar.
· Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden via caviaclub@outlook.com .
Schema van aftreden:
· Secretaris 2024
· Penningmeester 2025
· Voorzitter 2026
9. Bestuursbeleid en planning.
10. Eren en waarderen.
11. Uitreiking Oorkondes Topfokkerscompetitie 2023
12. Rondvraag.
13 Sluiting van de vergadering.

Ben je nog geen lid van de NCC en wil je toch meepraten over de toekomst van de NCC, wordt dan lid via het invullen van het aanmeldingsformulier via: https://www.caviaclub.nl/lidmaatschap/

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging die hun contributie hebben voldaan voor het lopende verenigingsjaar.

Toegang en stemrecht.

  • Ieder gewoon lid, lid van verdienste, ereleden, combinaties en fokkerijen van de vereniging, niet geschorst,
    heeft één stem.
  • Stemmen per volmacht is toegestaan met de beperking dat slechts één volmacht per aanwezig lid is
    toegestaan.


Aanvullend :

  • Alle aanwezige leden zijn
    verplicht de presentielijst te tekenen.
  • Over de toelating van introducés en andere personen beslist het bestuur.