Juni Update NCC

Door het gebruik van online vergadermogelijkheden is het voor ons als NCC bestuur mogelijk om regelmatig te overleggen. Op dit moment overleggen wij maandelijks en passen de frequentie aan als de situatie hierom vraagt.

In ons overleg hebben weer een aantal onderwerpen de revue gepasseerd deze worden hieronder puntsgewijs vermeld inclusief toelichting.

Annulering NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020

De geldende Corona Regels maakt het onmogelijk om op de beschikbare locatie een Caviadag te organiseren die recht doet aan de titel “NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden“. Verschillende opties zijn bekeken om de veiligheid van inzenders, keurmeesters en andere betrokkenen te garanderen. Stuk voor stuk resulteerde dit in oplossingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van de NCC Caviadagen.

Reactie NCC op KLN discussiestuk “Leidraad fokbeleid Kleindier Liefhebbers Nederland”
De NCC ontving eerder dit jaar een KLN discussiestuk “Leidraad fokbeleid Kleindier Liefhebbers Nederland”.
In het discussiestuk is het volgende opgenomen:
Voor cavia’s is het niet gewenst om te fokken met cavia’s met haarloosheid en tegelijk erfelijke orgaanziekten.
De NCC heeft hier als volgt op gereageerd:
Gelet op de overleggen en uitgewisselde correspondentie ten tijde van de voorlopige erkenning van de Skinny cavia in 2017 waren er op dat moment geen redenen, ook niet op basis van dierenwelzijn, om de voorlopige erkenning niet te geven.
Ons inziens zijn er geen redenen om de “haarloosheid” als voorbeeld te gebruiken.
Mochten er nieuwe inzichten/onderzoeken/rapporten ten grondslag liggen aan het benoemen van de “haarloosheid” als voorbeeld bij Cavia’s dan vernemen wij dit graag.
Verder lezen wij in het voorbeeld dat er een relatie zou zijn tussen de “haarloosheid” en tegelijk erfelijke orgaanziekten. Lezen wij dit juist, zo ja, op welke informatie is dit gebaseerd.
Vanuit de NCC blijven wij streven naar een definitieve erkenning conform “Richtlijn voor de erkenning van cavia’s en kleine knaagdieren “

Sponsoring NCC
Sponsorgelden maken een groot deel uit van de NCC begroting en zijn daarom van belang om NCC activiteiten te organiseren en te bekostigen zonder hiervoor een substantiële bijdrage te vragen via bijvoorbeeld contributiegelden.
Binnen het NCC bestuur wordt er gewerkt aan een sponsorpakket dat (aspirant-)sponsoren inzicht geeft in de mogelijkheden van sponsoring.
Er wordt ingegaan op NCC Club, event (bv. NCC Caviadag) en ad-hoc sponsoring, vertaald in Goud, Zilver en Brons.
NCC (bestuurs-)leden kunnen met dit pakket makkelijker het gesprek aangaan met mogelijke sponsoren.

NCC leden BBQ
Binnenkort gaat er een uitnodiging uit naar alle NCC leden voor een leden BBQ. We houden jullie op de hoogte.

Stand van zaken contributie
Na een eerdere oproep zijn er alweer een aantal betalingen ontvangen. Diegene die nog niet betaald hebben kunnen een herinnering van onze penningmeester via de mail verwachten.

NCC Flyer
De NCC flyer met achtergrondinformatie over onze club en de mogelijkheid geeft om makkelijk lid te worden is gedrukt en kan gedeeld worden. Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met secretaris via caviaclub@outlook.com .

Cavia promotiedagen tijdens Nationale KLN tentoonstellingen
Op dit moment zijn er gesprekken met de KLN om te kijken naar de mogelijkheden om NCC leden die geen lid zijn van de KLN toch de mogelijkheid te geven om in te schrijven bij “Oneto” en “de Noordshow”. Het zou hier gaan om een proef (alleen dit seizoen) ter promotie van de cavia tijdens deze Nationale shows. Wij houden jullie op de hoogte rond dit onderwerp.
Ledenlijst update
Als het goed is hebben alle leden een mail gekregen waarin aangegeven kan worden of ze kunnen aangeven of ze al dan niet opgenomen worden in de ledenlijst en welke cavia’s gefokt worden. Tot nu toe hebben al verschillende leden hun ingevulde lijst ingevuld en teruggestuurd aan caviaclub@outlook.com . voor diegene die dit nog niet gedaan hebben is het verzoek om dit alsnog te doen.

Caviakeuring 18 oktober
Op dit moment wordt er onderzocht of er 18 oktober in Tiel een Caviakeuring gehouden kan worden die voldoet aan de geldende Corona Regels. Mocht dit doorgang vinden dan worden jullie hierover geïnformeerd.

Mochten er vanuit de leden onderwerpen zijn die besproken kunnen worden in het NCC bestuursoverleg stuur dan een mail aan caviaclub@outlook.com of e-mail een bestuurslid via het adres dat vermeld wordt op www.caviaclub.nl/bestuur-2/ .

Voor nu geldt nog steeds, pas vooral goed op jezelf en je naasten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)