Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 februari 2020

Verenigingsgebouw T.K.V.

Bulkweg 1 te Tiel

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur 

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 • Eldert v Vliet
 • Jan Schop
 • Ronald de Koning (reserve)

Verkiezing kascontrolecommissie

 • Eldert v Vliet Aftredend
 1. Voorstel tot verhogen contributie/ inschrijfgeld.
 2. Bestuursverkiezing.

Aftredend Nathalie Briggeman bestuurslid en Ruud Swaap beide niet verkiesbaar.He t bestuursvoorstel is Alfred Rozemeijer tot voorzitter te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden via caviaclub@outlook.com .

Schema van aftreden:

 • Voorzitter 2020
 • Secretaris 2021
 • Penningmeester 2022
 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering