vooraankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) Zaterdag 28 mei in Tiel

 

Anders dan andere jaren wordt de ALV niet in februari gehouden maar zal deze zaterdag 28 mei vanaf 13:00 uur in Tiel plaatsvinden. Op uitdrukkelijke wens van leden en bestuur van de NCC zal de ALV op locatie plaatsvinden en zijn alle leden van harte welkom. Volgende jaren zal de ALV indien mogelijk gewoon weer in februari gaan plaatsvinden.

 Ben je nog geen lid van de NCC en wil je toch meepraten over de toekomst van de NCC, wordt dan lid:

Stuur dan een e-mail naar caviaclub@outlook.com en je ontvangt een inschrijfformulier

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur

(Voorlopige) Agenda:

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.

Verkiezing kascontrolecommissie

 1. Bestuursverkiezing.

Schema van aftreden:

 • Penningmeester 2022
 • Voorzitter 2023
 • Secretaris 2024

Noot: Over de uitbreiding van het huidige bestuur van 5 naar 7 leden wordt u in de definitieve uitnodiging geïnformeerd

 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering

Graag tot ziens bij de NCC ALV

 

Mvg vriendelijke groet,

Het NCC Bestuur